حسین بن علی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
* «جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد. »
**تحفة العقول ، صفحه ی 247
 
 
* «جدل با کسانی که اهل اندیشه نیستند نشانه نادانی است. »
 
=== ح، خ ===
۲۶۶

ویرایش