باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
==بدون منبع==
* «آن که به نبوغ خویش وقعیوقتی نمی نهد و در بند آن است که مطبوع طبع کوته فکران جلوه کند نزد من مقام و منزلتی ندارد.»
* «از هر چیز که در زندگی ما را غمگین می‌سازد، نقاشی برای ما خوشایندخوشایندتر است.»
* «اگر مردم می دانستند برای مقام استادی چه رنجها برده ام و چه روزها و چه شبها جان کنده ام هرگز از دیدن شگفتی های هنری ام متعجب نمی شدند.»
* «با کمتر از آن زحماتی که برای پوشاندن عادات زشت خود تحمل می کنیم، می توانیم ترک عادت کنیم.»
* «موسیقی برای آواز و نقاشی برای منظره، مانند شعر است برای کلمات، اما آنجا که موسیقی و شعر در فهماندن احساسات دقیق بشری کوتاه می آیند و در هنر خویش فرو می مانند، نوبت نقاشی شروع می شود. در بسیاری از موارد چیزی که پرده نقاشی به ما می فهماند، یک میلیون کلمه به ادای آن قادر نیست.»
* «نقاشی کن و زمان را از دست مده.»
 
 
== درباره وی گفته‌اند ==
کاربر گمنام