اقبال لاهوری: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
جز
خامـــــه ام از همت فکـــر بلنـــــد/ راز اين نه پـــرده در صحرا فگنــــد
 
قطـــره تــــــــاهمپــــايـــــه دريـــــا شود/ زره از بــــاليـــــدگـی صحــــــــرا شـــــود
 
زره از بــــاليـــــدگـی صحــــــــرا شـــــود
 
پــــارســـی از رفعت انــــديـــشه ام / در خـــورد بافطــــرت انــــديشــــه ام
 
خرده برمينا مگــير ای هــــوشمنــــد/ دل بــــه ذوق خــــرده مينــــا ببنـــــد
 
دل بــــه ذوق خــــرده مينــــا ببنـــــد
 
{{ناتمام}}