باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
* ''' نقش هستيم'''
 
بود نقــــــش هستيــــم انگـــــاره ای/ نا قبــــولـــی ناکــــس نا کــــاره ای
 
عشق سوهان زد مـــــرا آدم شــــدم/ عالـــم کيـــــف و کـــم عالــم شــــدم
 
حرکـــت اعصاب گــردون ديــده ام/ در رگ مه گــردش خــون ديـــده ام
 
بهر انسان چشم من شبهــــا گريست / تــــا دريـــدم پـــرده اسرار زيســـت
 
از درون کــــارگــــاه ممکــــــــنات / برکشيــــدم ســـــر تقويــــم حيـــــات
 
من که اين شب را چون مه آراستـم / گـــرد پـــــای ملــــت بيــــضاستــــم
 
ملتـــــی در بـــاغ و راغ آوازه اش / آتـــش دلهـــا ســــرود تـــــــازه اش
 
ذره گشــت و آفــــتاب انبار کــــرد / خرمن از صد رومی و عطار کـــرد
 
آه گرمم رخت بـــر گردون کشــــم/ گــــرچــــه دودم از تــــبار آتشـــــم
 
خامـــــه ام از همت فکـــر بلنـــــد/ راز اين نه پـــرده در صحرا فگنــــد
 
قطـــره تــــــــاهمپــــايـــــه دريـــــا شود/
 
زره از بــــاليـــــدگـی صحــــــــرا شـــــود
 
* ''' طرز گفتار دری'''
 
شاعری زاين مثنوی مقصود نيســـت / بت پرستی بت گری مقصود نيســـــت
 
هنـــــدی ام از پـــارسی بيگانــــه ام/ مــــاه نــــو باشــــم تهــــی پيمانــــه ام
 
حسن انــــداز بيـــان از مــن مجــــو / خوانسار و اصفهـــان از مـــــن مجـــو
 
گرچه هندی در عذوبت شکــر است / طرز گفتار دری شيريــن تــــر است
 
فکر من از جلوه اش مسحور گـشت / خامه من شاخ نخــــل طــور گشــــت
 
پــــارســـی از رفعت انــــديـــشه ام / در خـــورد بافطــــرت انــــديشــــه ام
 
خرده برمينا مگــير ای هــــوشمنــــد/
 
دل بــــه ذوق خــــرده مينــــا ببنـــــد