باز کردن منو اصلی

تغییرات

۲٬۸۳۵ بایت اضافه‌شده ،  ۱۳ سال پیش
دو چامه‌ی زیبا
 
*عشق صیقل می‌زند فرهنگ را.
 
* ''' نقش هستيم'''
 
بود نقــــــش هستيــــم انگـــــاره ای نا قبــــولـــی ناکــــس نا کــــاره ای
 
عشق سوهان زد مـــــرا آدم شــــدم عالـــم کيـــــف و کـــم عالــم شــــدم
 
حرکـــت اعصاب گــردون ديــده ام در رگ مه گــردش خــون ديـــده ام
 
بهر انسان چشم من شبهــــا گريست تــــا دريـــدم پـــرده اسرار زيســـت
 
از درون کــــارگــــاه ممکــــــــنات برکشيــــدم ســـــر تقويــــم حيـــــات
 
من که اين شب را چون مه آراستـم گـــرد پـــــای ملــــت بيــــضاستــــم
 
ملتـــــی در بـــاغ و راغ آوازه اش آتـــش دلهـــا ســــرود تـــــــازه اش
 
ذره گشــت و آفــــتاب انبار کــــرد خرمن از صد رومی و عطار کـــرد
 
آه گرمم رخت بـــر گردون کشــــم گــــرچــــه دودم از تــــبار آتشـــــم
 
خامـــــه ام از همت فکـــر بلنـــــد راز اين نه پـــرده در صحرا فگنــــد
 
قطـــره تــــــــاهمپــــايـــــه دريـــــا شود
 
زره از بــــاليـــــدگـی صحــــــــرا شـــــود
 
 
* ''' طرز گفتار دری'''
 
شاعری زاين مثنوی مقصود نيســـت بت پرستی بت گری مقصود نيســـــت
 
هنـــــدی ام از پـــارسی بيگانــــه ام مــــاه نــــو باشــــم تهــــی پيمانــــه ام
 
حسن انــــداز بيـــان از مــن مجــــو خوانسار و اصفهـــان از مـــــن مجـــو
 
گرچه هندی در عذوبت شکــر است طرز گفتار دری شيريــن تــــر است
 
فکر من از جلوه اش مسحور گـشت خامه من شاخ نخــــل طــور گشــــت
 
پــــارســـی از رفعت انــــديـــشه ام در خـــورد بافطــــرت انــــديشــــه ام
 
خرده برمينا مگــير ای هــــوشمنــــد
 
دل بــــه ذوق خــــرده مينــــا ببنـــــد
 
{{ناتمام}}