آبراهام مزلو: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
حذف لینک فاقد صفحه
جز (حذف لینک فاقد صفحه)
{{بدون منبع}}
[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%88آبراهام_مازلو <big>آبراهام مازلو</big>] (۱ آوریل ۱۹۰۸ - ۸۱۹۰۸–۸ ژوئن ۱۹۷۰) روانشناس انسان‌گرای آمریکایی می‌باشد. مزلو به عنوان پدر روانشناسی انسان گرا شناخته می‌شود.
 
 
== بدون منبع ==
* «کنار آمدن با دنیای درونی خویش، به همان اندازه دارای اهمیت است که لمس واقعیت هایواقعیت‌های اجتماعی!»
* «بی ترديد،تردید، آدمی با دوستی كهکه مورد ستايشستایش است و همه او را درک می كنند،می‌کنند، بهتر می تواندمی‌تواند ارتباط برقرار كند،کند، تا دشمنی ترسو، خشمگينخشمگین و اسرارآميزاسرارآمیز
 
* «پدر و مادر نمی توانندنمی‌توانند از فرزندان خود چيزیچیزی بسازند و ايناین بچه‌ها هستند كهکه خويشتنخویشتن را می سازندمی‌سازند
* «بی ترديد، آدمی با دوستی كه مورد ستايش است و همه او را درک می كنند، بهتر می تواند ارتباط برقرار كند، تا دشمنی ترسو، خشمگين و اسرارآميز.»
* «آموزش و پرورشی كهکه هويتهویت راستينراستین آدمی را بارز نسازد، بی ثمر است.»
 
* «رشد يافته‌ترينیافته‌ترین افراد، كسانیکسانی هستند كهکه بيشتربیشتر بتوانند به شادمانی و شوخ‌طبعی بپردازند.»
* «پدر و مادر نمی توانند از فرزندان خود چيزی بسازند و اين بچه‌ها هستند كه خويشتن را می سازند.»
* «در فرآيندفرایند پيچيده‌یپیچیدهٔ از بينبین بردن يکیک دشواری، داشتن يکیک ايده،ایده، تنها، آغاز كارکار است.»
 
* «آموزش و پرورش برای ايناین هدف است كهکه يادیاد بگيريمبگیریم چگونه رشد كنيم،کنیم، بياموزيمبیاموزیم در چه راستايیراستایی رشد كنيم،کنیم، بياموزيمبیاموزیم چه چيزیچیزی خوب و چه چيزیچیزی بد است، چه چيزیچیزی پسنديدهپسندیده و چه چيزیچیزی ناپسند است، يادیاد بگيريمبگیریم چه چيزیچیزی را برگزينيمبرگزینیم و كدامکدام را برنگزينيمبرنگزینیم
* «آموزش و پرورشی كه هويت راستين آدمی را بارز نسازد، بی ثمر است.»
* «هدف نهايینهایی يادگيرییادگیری در كلاس،کلاس، خشنودی آموزگار است.»
 
* «يادگيرییادگیری مي‌تواندمی‌تواند در سراسر زندگی انجام پذيردپذیرد
* «رشد يافته‌ترين افراد، كسانی هستند كه بيشتر بتوانند به شادمانی و شوخ‌طبعی بپردازند.»
* «دست يافتنیافتن به خويشتنخویشتن خود سبب مي‌شودمی‌شود كهکه آدمی، پاک و راستگو باشد. به ايناین چَم كهکه بگذارد رفتار و گفتارش، بيانبیان خود به خودی احساسات درونش باشد.»
 
* «اگر آدمی از شغل‌شغل خود خرسند نباشد، يكيیکی از مهم‌ترينمهم‌ترین راهراه‌های های دستيابیدستیابی به خويشتنخویشتن را گم كردهکرده است.»
* «در فرآيند پيچيده‌ی از بين بردن يک دشواری، داشتن يک ايده، تنها، آغاز كار است.»
* «مدارس بايدباید به بچه‌ها كمککمک كندکند تا آنها نگريستننگریستن به درون خويشتنخویشتن را يادیاد بگيرندبگیرند و از ايناین دانش نسبت به خويشتن،خویشتن، يكسرییکسری ارزش‌ها را كسبکسب كنندکنند
 
* «مشكلمشکل ايناین است كهکه انسان، تنها موجودی است كهکه می بيندمی‌بیند انسان بودن دشوار است.»
* «آموزش و پرورش برای اين هدف است كه ياد بگيريم چگونه رشد كنيم، بياموزيم در چه راستايی رشد كنيم، بياموزيم چه چيزی خوب و چه چيزی بد است، چه چيزی پسنديده و چه چيزی ناپسند است، ياد بگيريم چه چيزی را برگزينيم و كدام را برنگزينيم.»
* «كشفکشف انسانيتانسانیت آدمی در سطحی گسترده، مستلزم كشفکشف خويشتنخویشتن آدمی است»
 
* «بادگيریبادگیری ايناین كهکه چگونه انسان كاملکامل باشيمباشیم و به كلیکلی انسان شويم،شویم، مستلزم تلاشی است كهکه همزمان برای كشفکشف انسانيتانسانیت و كشفکشف خويشتنخویشتن بايدباید انجام گيردگیرد
* «هدف نهايی يادگيری در كلاس، خشنودی آموزگار است.»
 
* «يادگيری مي‌تواند در سراسر زندگی انجام پذيرد.»
 
* «دست يافتن به خويشتن خود سبب مي‌شود كه آدمی، پاک و راستگو باشد. به اين چَم كه بگذارد رفتار و گفتارش، بيان خود به خودی احساسات درونش باشد.»
 
* «اگر آدمی از شغل‌ خود خرسند نباشد، يكي از مهم‌ترين راه های دستيابی به خويشتن را گم كرده است.»
 
* «مدارس بايد به بچه‌ها كمک كند تا آنها نگريستن به درون خويشتن را ياد بگيرند و از اين دانش نسبت به خويشتن، يكسری ارزش‌ها را كسب كنند.»
 
* «مشكل اين است كه انسان، تنها موجودی است كه می بيند انسان بودن دشوار است.»
 
* «كشف انسانيت آدمی در سطحی گسترده، مستلزم كشف خويشتن آدمی است»
 
* «بادگيری اين كه چگونه انسان كامل باشيم و به كلی انسان شويم، مستلزم تلاشی است كه همزمان برای كشف انسانيت و كشف خويشتن بايد انجام گيرد.»
 
 
== پیوند به‌بیرون ==
{{انبار|Abraham Maslow}}
{{ناتمام}}
 
 
[[رده:روان‌شناسان]]
[[رده:روان‌شناساناهالی اهلایالات متحده آمریکا]]
[[رده:انسان‌گرایان اهل آمریکا]]
[[رده:یهودیان اهل ایالات متحده آمریکا]]
 
[[رده:اهالی ایالات متحده آمریکا|م]]
۲٬۵۶۸

ویرایش