فخرالدین رازی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز (ویرایش 193.151.148.169 واگردانده شد به آخرین تغییری که 91.184.87.248 انجام داده بود)
== بدون منبع ==
 
* «آن‌کس که بداند و بداند که بداند// اسب خرد از گنبد گردون بجهاند// آن‌کس که بداند و نداند که بداند// بیدار کنندش که بسی خفته نماند// آن‌کس که نداند و بداند که نداند// لنگان [[خر|خرک]] خویش به منزل برساند//آنکس که نداند و نخواهد که بداند//حیف است چنین جانوری زنده بماند// آن‌کس که نداند و نداند که نداند// در جهل مرکب ابدالدهر بماند»
* «کنه خردم درخور اثبات تو نیست// وآرامش جان جز به مناجات تو نیست// من ذات تو را به واجبی کی دانم// داننده ذات تو بجز ذات تو نیست»
کاربر ناشناس