محمدتقی رهبر: تفاوت بین نسخه‌ها

۸۹۸ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
صفحه‌ای تازه حاوی «* «تغییر نام خلیج فارس از تحریکات استکبار جهانی و آمریکا برای سلطه به کشوره...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «* «تغییر نام خلیج فارس از تحریکات استکبار جهانی و آمریکا برای سلطه به کشوره...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۱۸

ویرایش