عمر بن خطاب: تفاوت بین نسخه‌ها

۱٬۴۱۸ بایت حذف‌شده ،  ۵ سال پیش
[[رده:صحابه]]
[[رده:مسلمانان]]
اووقتی به پیغمبرگرویدکه وی هنوزدرخانه ارقم مخفی بود وبا سی ونه تن که تمام پیروانش راتشکیل می دادنددرحکومت وحشت وشکنجه وخطرمی زیست
 
درتمام دوران نبوت پیغمبرهمه جابااوبودوازنزدیکترین اصحاب وی به شمارمی رفت
 
پیغمبردختراورابه زنی گرفت وشخص علی دخترخویش رابه همسری اوداد .
 
اواسلام رابه یک قدرت جهانی بزرگ تبدیل کردوکمرقوی ترین امپراطوری های شرق وغرب راشکست
 
او وارث پرشکوه ترین امپراطوری ها وسلطنت های زمین شد وهمچون یک ژنده پوش فقیر می زیست .پیاده راه می رفت وبرخاک می خفت.
 
اوفرزندش راکه به شراب خوردن درمصر متهم شده بود به دست خود تازیانه زد .می گریست ومی زد.باشگفتی پرسیدند چرا می گریی؟پس چرامی زنی؟گفت عمر قاضی می زند وعمرپدر میگرید.
 
وقتی هم دربستر مرگ افتاده بود.شرطی راکه باشورای خلیفه گذاشت این بودکه فرزنداو عبدالله که به زهد معروف بود کاندیدای جانشینی اونکنند.دکتر علی شریعتی
کاربر ناشناس