وینستون چرچیل: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
جز
* «متخصص کسی را گویند که بتواند پس از اشتباه از آب درآمدن نظریه‌اش دلیل آن را دقیقأ توجیه کند.»
* «همه در عین حالی که به دنبال آرامش هستند به ناآرامی نیز دامن می‌زنند.»
* «تاریخ با من مهربان خواهد بود، چرا که قصد دارم خودم آن را بنویسم.»
* «یک خطیب خوب باید موضوع را حلاجی کند، نه شنونده را.»
*«همه اشتباه ها را خودت انجام نده به دیگران هم این فرصت را بده که اشتباه کنند.»
۴۷

ویرایش