محمد نوریزاد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
* «این اطلاعاتی ها و سپاهی ها به خیال خودشان با گرفتن و زندانی کردن جوان های ما آن ها را ذلیل می کنند. در حالی که هم ترس آنان را فرو می ریزند و هم آنان را با کسانی همبند می کنند که سرآمدند.
جوانی را که بی هیچ خطا به زندان می برند شاید هیچ انگیزه ی سیاسی نداشته باشد، اما وقتی باز می گردد مگر می تواند نداشته باشد؟»
 
 
 
* «خیلی ها به من پیشنهاد کرده اند که از کشور خارج شوم. ولی جای من همینجاست. در کشورم، و در کنار مردمی که زبانش سال هاست به لکنت افتاده. مردمی که بی دلیل ترسانده شده اند. مردمی که نیاموخته اند برای احقاق حقوق خود اعتراض کنند. مردمی که با زبان بی زبانی به من می گویند: بمان و صدای ما باش.»
 
 
 
۱۱۱

ویرایش