باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
*زندگی در صدف خویش گهر ساختن است ... عشق ازین گنبد دربسته برون‌تاختن است.
 
*زندگی در صدف خویش گهر ساختن است ...
عشق ازین گنبد دربسته برون‌تاختن است.
 
*گرفتم که این جهان خاک و ما کف خاکیم - به ذره‌ذرهٔ ما درد جستجو ز کجاست؟
*تپیدن و نرسیدن چه عالمی دارد - خوشا کسی که به‌دنبال محمل است هنوز.
 
*میارا بزم بر ساحل که آنجا - نوای زندگانی نرم‌خیز است
*
به دریا غلت و با موجش درآویز - حیات جاودان اندر ستیز است.
 
*عشق صیقل می‌رند فرهنگ را.
۴۵

ویرایش