فخرالدین رازی: تفاوت بین نسخه‌ها

 
== بدون منبع ==
قسمت اول از ابن یمین هست.
 
* «آن‌کس که بداند و بداند که بداند// اسب خرد از گنبد گردون بجهاند// آن‌کس که بداند و نداند که بداند// بیدار کنندش که بسی خفته نماند// آن‌کس که نداند و بداند که نداند// لنگان [[خر|خرک]] خویش به منزل برساند// آن‌کس که نداند و نداند که نداند// در جهل مرکب ابدالدهر بماند»
کاربر ناشناس