ضرب‌المثل‌های انگلیسی: تفاوت بین نسخه‌ها

* "Half a loaf is better than none."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: نصف نان بهتر از هیچی.<br />
:* معادل: ''کاچی به از هیچی''<br />
:* مترادف: چراغ موشی بِه زِ خاموشی
{{چپ‌چین}}
* "Handsome is as handsome does."
* "Haste makes waste."<br />{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: عجله باعث اتلاف می‌شود.<br />
:* معادل فارسی: ''عجله کار شیطان است.''<br />
:* معادل فارسی: ''آدم عجول [دست‌پاچه] کار را دوبار می‌کند.''<br />
{{چپ‌چین}}
* "Hawks will not pick out hawks' eyes."<br />{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: شاهین چشم شاهین را درنمی‌آورد.<br />
:* معادل فارس: ''چاقو دسته‌ی خود را نمی‌بُرَد.''<br />
{{چپ‌چین}}
* "Health is better than wealth."<br />{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: سلامتی بهتر از توانگری است.<br />
{{چپ‌چین}}
* "Heaven hath no rage like love to hatred turned, Nor Hell a fury like a woman scorned."
* "He that will steal an egg will steal an ox."<br />{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: کسی که تخم‌مرغ می‌دزدد، در آینده گاو نر خواهد دزدید.<br />
:* معادل فارسی: ''تخم‌مرغ‌دزد شتردزد می‌شود.''<br />
{{چپ‌چین}}
* "He who hesitates is lost."<br />{{پایان چپ‌چین}}
* "He who lives by the sword shall die by the sword."<br />{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: کسی که با شمشیر زندگی می‌کند با شمشیر می‌میرد.<br />
* معادل فارسی: گر صبر کنی، ز غوره حلوا سازی.
{{چپ‌چین}}
** From the Christian [[New Testament]]
* "Hindsight is 20/20."
* "His bark is worse than his bite."<br />{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: واق واق کردنش بدتر از گاز گرفتنش است.<br />
{{چپ‌چین}}
* "History repeats itself."
کاربر ناشناس