ضرب‌المثل‌های انگلیسی: تفاوت بین نسخه‌ها

{{چپ‌چین}}
* «Eagles don’t catch flies.»
* ترجمه: بخور تا زندگی کنی، زندگی نکن برای خوردن.
* ترجمه: شاهین حشره شکار نمیکنه.
* "Early bird gets the worm."{{پایان چپ‌چین}}
کاربر ناشناس