کاشان: تفاوت بین نسخه‌ها

۱٬۳۹۲ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
* آی چُسی ناشتا می‌اَی!
** (کنایه از پزآمدن، مانند جیب خالی، پز عالی.)
 
* اِقِدِه لَی به هَواس که لَنگِ پِرِسکه پِیدا نیس !
** '' آنقدر پا در هواست که پای کوچک پرستو پیدا نیست''. (موقعی گفته می‌شود که انجام کارهای بسیار مهمی در پیش باشد اما شخص به کارهای کم اهمیت‌تری توجه داشته باشد.)
 
* آله وا اُومِده !
** '' آله او جدا شده است ''. (کم دست و پا، افتاده حال.)
 
* آکِلِه گِرِفتَ !
** (به کسی که کثیف و ژولیده باشد و رعایت بهداشت را نکند. (به تمسخر گویند))
 
* اَخلاقَ کِرمُوی دارَ !
** (زود رنج، احساساتی، تند و خشن است.)
 
* اُونا دو نِفَر بودَن هَمرا؛ ما صد نِفَر بودیم تَنا !
** (از این مثل گاهی برای توبیخ تسیدن عده زیاد در برابر گروه کم و گاه از آن برای تحسین وفاق و یگانگی و تقبیح نفاق و اختلاف استفاده می‌کنند.)
 
* اَ حَلیمِ قمُ شُوروایِ کاشُو وامُو !
** '' از حلیم قم و شوربای کاشان باز ماند''. (از هر دو چیز محروم ماند.)
 
* اَ پُشتِ کُو قاف اُومِدَ !
** (دیر متوجه منظور می‌شود.)
 
== کاشان در شعر شاعران ==
۳۲۸

ویرایش