دوستی: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۶ سال پیش
* «دو دوست قدر شناسند حق صحبت را// که مدتی ببریدند و باز پیوستند»
** ''[[سعدی]]''
* «دوست آن دانمباشد که گیرد دست دوست// در پریشان حالی و درماندگی»
** ''[[سعدی]]''
* «دوست آنست کو معایب دوست// همچو آیینه روبرو گوید// نه که چون شانه با هزار زبان// در قفا رفته مو به مو گوید»
کاربر ناشناس