فخرالدین رازی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
* «فخر رازی علم را لیتی کند // پیش مرغان ریزد و تی تی کند»
** " [منسوب به مولوی] "
 
* «فخر رازی چه زهره داشت که گفت: محمد تازی چنین می گوید و محمد رازی چنین می گوید. این مرتد وقت نباشد؟ این کافر مطلق نبود؟»
** " [مقالات شمس] "
 
* «اگر این معنیها به تعلم و بحث بشایستی ادراک کردن، پس خاک عالم بر سر ببایستی کردن ابایزید را و جنید را از حسرت فخر رازی؛ که صد سال او را شاگردی فخر رازی بایستی کردن. گویند هزار تا کاغذ تصنیف کرده است فخر رازی در تفسیر قرآن ...»
** مقالات شمس
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر ناشناس