عبدالجواد ادیب نیشابوری: تفاوت بین نسخه‌ها

{{ب|همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما|کوه ما سینه ما ناخن ما: تیشه ما}}
{{ب|شور شیرین ز بس آراست ره جلوه گری|همچو فرهاد تراود ز رگ و ریشه ما}}
{{ب|بهر یک جرعهٔ جاممی منت ساقی نکشیم|اشک ماباده ما دیده ما: شیشه ما}}
{{ب|عشق شیری است قوی پنجه و می‌گوید فاش|هرکه از جان گذرد بگذرد از بیشه ما}}
{{پایان شعر}}
 
کاربر ناشناس