ناصر مکارم شیرازی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
'''[[w:ناصر مکارم شیرازی|ناصر مکارم شیرازی]]''' (زادهٔ ۱۳۰۵ خورشیدی)، عالم شیعی ایرانی.
 
[[پرونده:Makarem.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|در صفحات تاریخ درس هایدرس‌های عبرت آموز فراوان وجود دارد. امروز تخت جمشید خاموش و قصرهای کسانی که در گذشته قدرت بی حساب داشتند ویران شده و با زبان بی زبانی به همگان درس می دهدمی‌دهد.]]
[[پرونده:Tehran Snapshot 01042.JPG|250px|بندانگشتی|چپ|متاسفأنه هم اکنون خیابان‌ها از میدان جنگ هم خطرناک‌تر شده است.]]
 
== گفتاوردها ==
 
=== آ ،آ، الف ===
* «اگر رئیس جمهوری قانون‌گریز باشد مردم آن جامعه نیز قوانین را نمی‌پذیرند؛ به سبب اینکه مسئولان به عنوان الگو برای مردم به شمار می‌روند.»
** ''در تاریخ ١٧۱۷ مهر ١٣٨٨۱۳۸۸.<ref>http://www.parlemannews.ir/?n=4413</ref>
 
* « امروز تربیت کردن فرزند کار آسانی نیست، عوامل فساد، ماهواره‌ها و رسانه‌های فاسد همگی امواج شیطانی در میان جوانان پخش می‌کنند.» <ref>http://khabaronline.ir/detail/309774/culture/3642</ref>
 
* « امروز مسأله تشکیل خانواده و ازدواج جوانان به صورت یکىیکی از پیچیده ترین مسائل حادّ اجتماعىاجتماعی درآمده است، و کمتر خانواده اىخانواده‌ای است که داراىدارای دختر و پسر جوانىجوانی باشد و از این موضوع ناله نکند و رنج نبرد... انبوهىانبوهی از مشکلات طاقتفرسا این مسأله مهم و در عین حال ساده زندگىزندگی را در کام خود فرو برده، و به صورت هیولائىهیولائی وحشتناک درآورده است... و عجب اینکه این مسأله در خانواده هاىخانواده‌های مرفّه و فقیر هر دو از امور پیچیده است! چرا که هرکدام کوهىکوهی از توقّعهاىتوقّعهای غلط را بر دوش دارند، و زیر آوار سنگینىسنگینی از آداب و رسوم موهوم دست و پا مى زنندمی‌زنند.... و اسفبارتر اینکه چون پایه هاپایه‌ها از آغاز کج گذارده مىمی‌شود، شود،بنای بناى بسیارىبسیاری از خانواده هاخانواده‌ها تا گنبد دوّار کج مى رود،می‌رود، و چون شالوده محکمىمحکمی ندارد پیوسته دستخوش نوسانات و اضطرابات و ناراحتیها است.» <ref>http://makarem.ir/compilation/Reader.aspx?lid=0&mid=4862&catid=6507</ref>
* « امروز تربیت کردن فرزند کار آسانی نیست، عوامل فساد، ماهواره‌ها و رسانه‌های فاسد همگی امواج شیطانی در میان جوانان پخش می‌کنند.» <ref>http://khabaronline.ir/detail/309774/culture/3642</ref>
 
 
* « امروز مسأله تشکیل خانواده و ازدواج جوانان به صورت یکى از پیچیده ترین مسائل حادّ اجتماعى درآمده است، و کمتر خانواده اى است که داراى دختر و پسر جوانى باشد و از این موضوع ناله نکند و رنج نبرد... انبوهى از مشکلات طاقتفرسا این مسأله مهم و در عین حال ساده زندگى را در کام خود فرو برده، و به صورت هیولائى وحشتناک درآورده است... و عجب اینکه این مسأله در خانواده هاى مرفّه و فقیر هر دو از امور پیچیده است! چرا که هرکدام کوهى از توقّعهاى غلط را بر دوش دارند، و زیر آوار سنگینى از آداب و رسوم موهوم دست و پا مى زنند.... و اسفبارتر اینکه چون پایه ها از آغاز کج گذارده مى شود، بناى بسیارى از خانواده ها تا گنبد دوّار کج مى رود، و چون شالوده محکمى ندارد پیوسته دستخوش نوسانات و اضطرابات و ناراحتیها است.» <ref>http://makarem.ir/compilation/Reader.aspx?lid=0&mid=4862&catid=6507</ref>
 
=== ب ===
* « بهزیستىبهزیستی سنگین‌ترین و پرافتخارترین کارهاىکارهای اجتماعىاجتماعی را بر عهده دارد.بهزیستى سازمانىبهزیستی سازمانی است که مرهم بر زخم‌هاىزخم‌های جانکاه جامعه مى‌گذاردمی‌گذارد.بهزیستى کانونىبهزیستی کانونی است که شجاعانه با آسیب‌هاىآسیب‌های جامعه مبارزه مى‌کندمی‌کند <ref>http://makarem.ir/news/?lid=0&mid=60852&catid=6412&TypeInfo=4</ref>
 
* « باید از فرهنگ غربی دوری کرد و فکر نکنیم که هرچه از غرب آمد نشانه تمدن است.» <ref>http://khabaronline.ir/detail/309774/culture/3642</ref>
 
* « بانکداری اسلامی نباید آرام آرام به بانکداری غربی کشیده شود، متاسفانه برخی از بانک هابانک‌ها به این سمت و سو می روند،می‌روند، این یک آفت و تهدید است که باید مراقب آن بود؛ چراکه اگر کسب حرام و مشکوک شد برکت از آن خارج می شودمی‌شود
** در دیدار مسؤولان بانک مهر اقتصاد: « 1392۱۳۹۲/02۰۲/16 ۱۶»<ref>http://makarem.ir/news/?lid=0&mid=316041&catid=6409&TypeInfo=4</ref>
 
* « بانکداری اسلامی نباید آرام آرام به بانکداری غربی کشیده شود، متاسفانه برخی از بانک ها به این سمت و سو می روند، این یک آفت و تهدید است که باید مراقب آن بود؛ چراکه اگر کسب حرام و مشکوک شد برکت از آن خارج می شود.»
** در دیدار مسؤولان بانک مهر اقتصاد: « 1392/02/16 »<ref>http://makarem.ir/news/?lid=0&mid=316041&catid=6409&TypeInfo=4</ref>
=== پ ===
 
=== ت ===
 
 
=== ج ===
 
=== چ ===
 
 
=== ح ===
* « حزب الله لبنان چون از وطن خود دفاع کرده باید تروریست خطاب شود اما تروریست هاییتروریست‌هایی که در سوریه کودک، بزرگ و زن و مرد را به خاک و خون می کشندمی‌کشند و درمانگاه، مساجد و مراکز علمی و خانه هایخانه‌های مردم را به ویرانه تبدیل کرده و می کنندمی‌کنند تروریست نیستند و باید به آنها کمک کرد و سلاح هایسلاح‌های بیشتری در اختیارشان گذاشت!». <ref>http://makarem.ir/news/?lid=0&mid=316818&catid=6411&TypeInfo=4</ref>
 
* « حزب الله لبنان با شهامت کشور خود را در برابر رژیم غاصب اسرائیل حفظ کرده و شاخ آنها را شکسته است...». <ref>http://makarem.ir/news/?lid=0&mid=316818&catid=6411&TypeInfo=4</ref>
 
* « حزب الله لبنان با شهامت کشور خود را در برابر رژیم غاصب اسرائیل حفظ کرده و شاخ آنها را شکسته است...». <ref>http://makarem.ir/news/?lid=0&mid=316818&catid=6411&TypeInfo=4</ref>
=== خ ===
 
 
=== د ===
* « '''در صفحات تاریخ درس هایدرس‌های عبرت آموز فراوان وجود دارد. امروز تخت جمشید خاموش و قصرهای کسانی که در گذشته قدرت بی حساب داشتند ویران شده و با زبان بی زبانی به همگان درس می دهدمی‌دهد'''.» <ref>http://makarem.ir/news/?lid=0&mid=317032&catid=6411&TypeInfo=4</ref>
 
=== ر ===
 
=== ز ===
 
 
=== س ===
=== ص ===
=== ض ===
 
 
=== ط ===
=== ظ ===
 
 
=== ع ===
 
=== غ ===
 
 
=== ف ===
 
=== ق ===
 
 
=== ک ===
 
=== گ ===
 
 
=== ل ===
 
 
=== م ===
* « '''متاسفأنه هم اکنون خیابان‌ها از میدان [[جنگ]] هم خطرناک‌تر شده است''' ... بر اساس آمارها سالانه یک میلیون و 200۲۰۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی در جهان کشته می‌شوند ؛می‌شوند؛ اگر جنگی واقع شود و این میزان کشته داشته باشد قطعا در [[تاریخ]] ثبت خواهد شد.... گفته می‌شود بیشترین ضایعات، ضایعات تصادفات رانندگی به واسطه خودروی پراید است... باید فکری در این خصوص کرد و این خودرو به خودروی مناسبی تبدیل شود. از سوی دیگر اینکه علی رغم اینکه می‌گویند این خودرو ارزان است باید گفت که با تلفاتی که به بار می‌آورد اصلا به صرفه نیست. [http://www.tabnak.ir/fa/news/330167]
 
=== ن ===
 
 
=== هـ ===
* <small>در پاسخ به استفتایی دربارۀدربارهٔ «در مورد توهین کنندگان به محضر امام علی النقی علیه السلام» :</small> « هر گونه اهانت به مقام شامخ امامان معصوم (علیهم السلام) و توهین به آن بزرگواران در صورتی که توهین کننده مسلمان باشد موجب ارتداد است و اگر مسلمان نباشد در حکم ساب النبی ﷺ است و این گونه افراد در اسلام مجازات بسیار سنگینی دارند. خداوند مسلمین و مخصوصاً پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) را از شر دشمنان مصون و محفوظ دارد.» <ref>http://makarem.ir/news/?lid=0&mid=61001&catid=6410&TypeInfo=4</ref>
 
=== ی ===
 
=== هـدرباره ===
[[پرونده:Muammar al-Gaddafi at the AU summit.jpg|150px|بندانگشتی|چپ|مرد جنایتکار و سبک‌مغز و بیدادگرىبیدادگری که ۴۲ سال حکومت ظالمانه بر کشورىکشوری داشت... ]]
* <small>در پاسخ به استفتایی دربارۀ «در مورد توهین کنندگان به محضر امام علی النقی علیه السلام» :</small> « هر گونه اهانت به مقام شامخ امامان معصوم (علیهم السلام) و توهین به آن بزرگواران در صورتی که توهین کننده مسلمان باشد موجب ارتداد است و اگر مسلمان نباشد در حکم ساب النبی ﷺ است و این گونه افراد در اسلام مجازات بسیار سنگینی دارند. خداوند مسلمین و مخصوصاً پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) را از شر دشمنان مصون و محفوظ دارد.» <ref>http://makarem.ir/news/?lid=0&mid=61001&catid=6410&TypeInfo=4</ref>
 
=== از او دربارۀدربارهٔ دیگران ===
مرد جنایتکار و سبک‌مغز و بیدادگرىبیدادگری که ۴۲ سال حکومت ظالمانه بر کشورىکشوری داشته با تمام وسائل نظامىنظامی در حال قتل عامقتل‌عام ملت خود و تخریب کشورش مى‌باشدمی‌باشد و عجیب این‌که دنیاىدنیای اسلام تماشاگر است و ساکت در برابر این جنایات هولناک نشسته است... آیا قرآن مجید دستور نمى‌دهدنمی‌دهد هرگاه در کشورهاىکشورهای اسلامىاسلامی گروهىگروهی بر گروه دیگرىدیگری ظلم کند با گروه متجاوز پیکار کنید تا در برابر حکم خدا تسلیم شود. (آیه 9۹ سوره حجرات) پیکار لازم نیست چرا زعماىزعمای اسلام، دانشمندان، سیاستمداران ساکت نشسته‌اند؟ چرا کنفرانس اسلامىاسلامی ساکت است؟ چرا اتحادیه عرب کارىکاری نمى‌کند؟نمی‌کند؟ چرا خاک مرده بر سر همه آنها پاشیده شده؟ آیا این اتحادیه‌ها جنبه تشریفاتىتشریفاتی دارد؟... بدیهىبدیهی است حاکمىحاکمی با این همه جنایت هولناک و بى‌سابقهبی‌سابقه به فرض که تمام شهرهاىشهرهای لیبىلیبی بازپس ستاند و مردم را قتل عامقتل‌عام کند محال است در آینده بتواند در آنجا حکمرانىحکمرانی کند، پس منتظر چه هستند، آیا مى‌خواهندمی‌خواهند باز هم این حاکم را به رسمیت بشناسند.... ».<ref>http://makarem.ir/news/?lid=0&mid=60879&catid=6412&TypeInfo=4</ref>
** ''دربارۀدربارهٔ [[w:جنگ داخلی لیبی|جنگ داخلی لیبی]] ، به تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳''
 
=== یپانویس ===
 
== درباره ==
[[پرونده:Muammar al-Gaddafi at the AU summit.jpg|150px|بندانگشتی|چپ|مرد جنایتکار و سبک‌مغز و بیدادگرى که ۴۲ سال حکومت ظالمانه بر کشورى داشت... ]]
=== از او دربارۀ دیگران ===
مرد جنایتکار و سبک‌مغز و بیدادگرى که ۴۲ سال حکومت ظالمانه بر کشورى داشته با تمام وسائل نظامى در حال قتل عام ملت خود و تخریب کشورش مى‌باشد و عجیب این‌که دنیاى اسلام تماشاگر است و ساکت در برابر این جنایات هولناک نشسته است...آیا قرآن مجید دستور نمى‌دهد هرگاه در کشورهاى اسلامى گروهى بر گروه دیگرى ظلم کند با گروه متجاوز پیکار کنید تا در برابر حکم خدا تسلیم شود. (آیه 9 سوره حجرات) پیکار لازم نیست چرا زعماى اسلام، دانشمندان، سیاستمداران ساکت نشسته‌اند؟ چرا کنفرانس اسلامى ساکت است؟ چرا اتحادیه عرب کارى نمى‌کند؟ چرا خاک مرده بر سر همه آنها پاشیده شده؟ آیا این اتحادیه‌ها جنبه تشریفاتى دارد؟... بدیهى است حاکمى با این همه جنایت هولناک و بى‌سابقه به فرض که تمام شهرهاى لیبى بازپس ستاند و مردم را قتل عام کند محال است در آینده بتواند در آنجا حکمرانى کند، پس منتظر چه هستند، آیا مى‌خواهند باز هم این حاکم را به رسمیت بشناسند.... ».<ref>http://makarem.ir/news/?lid=0&mid=60879&catid=6412&TypeInfo=4</ref>
** ''دربارۀ [[w:جنگ داخلی لیبی|جنگ داخلی لیبی]] ، به تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳''
==پانویس==
{{ویکی‌پدیا}}
{{پانویس}}
[[رده:افراد زنده]]
[[رده:علمای شیعه]]
۳۹٬۷۴۷

ویرایش