سید محمدحسین شهریار: تفاوت بین نسخه‌ها

* «ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی// تو بمان با دگران وای به حال دگران»
 
* «اززندگانی ام گله دارد جوانی ام //شرمنده جوانی امجوانی، از این زندگانی ام
 
* «گیاه دانهٔ عشقم، فشرده در دل خاک چنان که دم به دم من بدمند میرویم»
 
== بدون منبع ==
مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد/
کاربر گمنام