محمدحسین فضل‌الله: تفاوت بین نسخه‌ها

 
* « مشاركت زنان در هرگونه فعاليت ورزشى به شرط آن كه اين ورزش ها بين خود زنان باشد بدون اشكال است. زيرا نياز زنان به ورزش كمتر از نياز مردان نيست و اصولا هيچ مانع شرعى بر سر راه ورزش زنان وجود ندارد.» <ref>http://www.bayynat.ir/index/?state=es&gid=43</ref>
 
 
* «مثَلى معروف است كه مى گويد: «آن كه بيشتر مى خندد كسى است كه در آخر كار مى گريد.» بنابراين كسانى كه زنا مى كنند و شراب مى آشامند و ديگر كارهاى حرام انجام مى دهند در مقطعى، اسباب شادى و خرّمى خود را فراهم مى كنند اما نتايج منفى اين كارها بر حيات عقلى و اجتماعى و اعتماد به نفس اين افراد به گونه اى است كه شادى به دست آمده را كوفتشان مى كند. انسانى كه شراب مى خورد و تعادل عقلى اش را از دست مى دهد به لذت مستى و ناهوشيارى مى رسد، اما آثار منفى اى كه در بدن و قواى عقلى اش پديد مى آيد، شادى به سبب آمده را از بين مى برد. هم چنين است كسى كه روابط نامشروع با ديگران دارد. او ممكن است در نتيجه اين روابط، به ارضاى جنسى برسد اما نتايج منفى روحى - روانى و چه بسا تخريب جايگاه اجتماعى او، لذتش را ويران مى كند.» <ref>http://www.bayynat.ir/index/?state=es&gid=50</ref>
 
=== ن ===
۳۹٬۷۴۷

ویرایش