البرت هوبارد: تفاوت بین نسخه‌ها

۴۷ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
'''[[w:البرت گرین هوبارد|البرت گرین هوبارد]]''' ([[19 ژوئن]] [[W:1856 (میلادی)|1856]] - [[7 می]][[W:1915۳ (میلادی)|1915]])،نویسنده،ناشر،هنرمندوفیلسوف، نویسنده،ناشر،هنرمندوفیلسوف آمریکایی
 
== دارای منبع ==
 
 
*« بزرگترین اشتباهت[[اشتباه]]ت درزندگیدر[[ زندگی ]] این خواهد بود که پیوسته از اشتبا ه[[اشتباه]] کردن واهمه داشته باشی . »
 
*« مرد باش و شها[[ متشهامت ]] داشته باش و حرف دلت را بزن .گر چه ممکن است حرفهایت با دید گاههایدیدگاههای امروزی تفاوت چشمگیری داشته باشد.»
 
*« برای اینکه آدم ازانتقاداز[[ انتقاد ]] بگریزد،کافیست که کاری نکرده،واساسا کسی نباشد.»
 
*« کمیته چیزی است که کاری[[ کار ]]ی را که یک فرد کارآمد در عرضدرعرض یک ساعت انجام می دهد ، کمیتهدهد،کمیته آنرا یک هفته طول می دهد.»
 
*« می توان پسری را به دانشکده کشاند ولی نمی توان اورا به ا ندیشیدناندیشیدن واداشت.»
 
خوشبینی ،نوعیخوشبینی،نوعی محرک قلبی بوده وضدیا سوضدیاس می باشد.»
 
*« اشخاصی که طا لب [[ شیر هستند،نباید]] در وسط هستند،نبایددروسط [[ مزرعه]] بر روی یک چهار پایه نشسته وانتظاوانتظار ر[[ گاو ]] را بکشند. »
 
*« آدم عاطل و باطل و بیکاره ، همیشهبیکاره،همیشه وقت دقیق را می داند. »
 
*« تا ساعت 10 صبح با نشاط و خوش مشرب باش و بدین سان بقیه سا عات ، روا ل مطلوب خود را بدست می آورد. »
 
*« همیشه دعا کن که پیش از آنکه ظرفیت پذیرشش راداشتهرا داشته با شی،کامیابی به سراغت نیاید.»
*« مرد باش و شها مت داشته باش و حرف دلت را بزن .گر چه ممکن است حرفهایت با دید گاههای امروزی تفاوت چشمگیری داشته باشد.»
*« برای اینکه آدم ازانتقاد بگریزد،کافیست که کاری نکرده،واساسا کسی نباشد.»
*« کمیته چیزی است که کاری را که یک فرد کارآمد در عرض یک ساعت انجام می دهد ، کمیته آنرا یک هفته طول می دهد.»
*« می توان پسری را به دانشکده کشاند ولی نمی توان اورا به ا ندیشیدن واداشت.»
*« خوشبینی ،نوعی محرک قلبی بوده وضدیا س می باشد.»
*« اشخاصی که طا لب شیر هستند،نباید در وسط مزرعه بر روی یک چهار پایه نشسته وانتظا ر گاو را بکشند. »
*« آدم عاطل و باطل و بیکاره ، همیشه وقت دقیق را می داند. »
« تا ساعت 10 صبح با نشاط و خوش مشرب باش و بدین سان بقیه سا عات ، روا ل مطلوب خود را بدست می آورد. »
« همیشه دعا کن که پیش از آنکه ظرفیت پذیرشش راداشته با شی،کامیابی به سراغت نیاید.»
 
 
۳٬۶۰۷

ویرایش