تفاوت میان نسخه‌های «بحث:توماس واتسون»

صفحهٔ جدید: اگرواتسون در 1874 متولدشده دوسال بعدالکساندرگراهام بل بافردی به نام توماس واتسون برروی فرستنده ص...
(صفحهٔ جدید: اگرواتسون در 1874 متولدشده دوسال بعدالکساندرگراهام بل بافردی به نام توماس واتسون برروی فرستنده ص...)
(بدون تفاوت)
کاربر ناشناس