دینو بوتزاتی: تفاوت بین نسخه‌ها

۷٬۵۹۹ بایت حذف‌شده ،  ۷ سال پیش
= سجاد و اشکان پی ( اوه زود بجنبم برم توالت یاد پی پی کردن افتادم)=
 
 
در هر نقطه یا مکانی که ویزایشی یا اقدامی کنید بدون چون چرا من حضور خواهم یافت
 
 
بهتره از ویکی برید بیرون یا توبه نامه در صغحه اول کاربرییتان بنویسید که '''"دیگر نوشته های استاد ارد بزرگ را دستکاری نمیکنم"''' و صغحه ارد بزرگ با ویرایش من یماند ، همانگونه که چرندیات این استاد بزرگ مدتها در سایت بود بدون مدرک
 
سجاد و اشکان پی( راستی یه اسم درست انتخاب کن، اشکان آدم یاد پی پی کردن و توالت می افته)
 
 
نبینم دیگه بیایی نوشته های استاد بزرگ را دستکاری کنی
 
 
 
 
'''ارد بزرگ'''
 
 
 
آرد برزک : پگاه می تواند بر آورنده خورشیذ و یا کشنده شب باشد.
 
 
آرد برزک : خودبینی ، دیدن خود در در چهار ضلع یک آیینه، یک عکس یا یک فیلم است و این می تواند دیدگان را به سوی ما بکشاند و افتادگی ، سقوط از بلندی یا زمین خوردن است و این می تواند دست یاری دیگران را به سوی ما بکشاند.
 
 
آرد برزک : در خواب می توانی رویای خویش را بنگری.
 
 
آرد برزک : نگاره ای (زیدی) که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد یه مکتب نرفت است و بیسواذ است.
 
 
آرد برزک :زیپ هر شلوار را که بگشاییم این سخن را خواهیم شنید " هر کنشی ایدزی در پی دارد " پس بر این باور باشید ! ممه ها را یچسبید ، چه خوب و چه زشت ، که زیانبار نخواهد بود.
 
 
آرد برزک : بر دست استاد خویش بگوز، چون او هم بز دست دیگری ریده است.
 
 
آرد برزک : در هر سر دکانی نوشته ای است، برای آگاهی ما پس آنرا بدقت بخوان.
 
 
آرد برزک : در دوی سرعت( 100 متر بدون مانع)، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و 42 کیلومتر را بی وقفه بدو تا استقامت یابی.
 
 
آرد برزک : زیباروی ترین زن ها ، زیباروی است.
 
 
آرد برزک : خودخواهی ، کشکی استحوان رانت را، خواهد شکست.
 
 
آرد برزک : رویش پشم صورت ، در هنگامه دعوا و ذست به یقه شدن ارزشش را نشان می دهد.
 
 
آرد برزک : رسیدن به بن و سرچشمه زندگی تنها با شستشوی مغر از راستآزمایی و خواندن این اراجیف است.
 
 
آرد برزک : رَدودن ارادتمالی، خایه مندی خویش است.
 
 
آرد برزک : رهایی و آزادی ، برآیند نیروهای وارده بر خرد است و دانایی.
 
 
آرد برزک : رازها در هنگامه شادی و پایکوبی آدمی به هنگام مستی است. اساس فراموش شده جهان فلسفه ، درک درست چگونگی تهیه ی آبجو با درصد الکل پایین است.
 
 
آرد برزک : هنوز زمان مانده تا بیاندیشیم که بر رفتن شتاب دهیم که که هرچه رودتر به مقصد رسیم و وقت تنگ است دراین زمانه شتابان که بزرگمردان به رای خود هر آنچه میخواهد نمییابد و میبیند.
 
 
آرد برزک : دارایی با ارزشتر از اداره دارایی، نمی شناسم.
 
 
آرد برزک : پیراهن هایمان چه بخواهیم و یا نخواهیم بر گهنه خواهند شد.
 
 
آرد برزک : توان آدمیان را، با ولتمتر نمی شود سنجید.
 
 
آرد برزک : ریگهای ساحل رودخانه، همواره در پایپوش تو وارد میشوند پس بر آنجا راه نروید.
 
 
آرد برزک : تنها مادر و پدر فرزند را بهترین میبینند.
 
 
آرد برزک : پسوند ناک، ربطی به مارک Nike ندارد و صفت ساز است .
 
 
آرد برزک : پرنده کوچک دلت در شان من تیست پس آزادش مکن من کرکسم با کرکسان میپرم.
 
 
آرد برزک : پیشانی، اولین ناحیه بالای ابرو است.
 
 
آرد برزک : پیران جهان دیده چون پیرگوشی دارند برای گفتگو صدای بلند می کنند پس از بلندی صدایشان نترس.
 
 
آرد برزک : به صدای بلند باد شکم پیران کلکل مکن، این بانگ نشانه قدرت نیست، بلکه نشانه ای از کاهش شنوایی آنهاست.
 
 
آرد برزک : برای آنکه ریشی شوی ، نخست باید ژیلت را دشمن داری.
 
 
آرد برزک : برای آنکه پرواز کنی ، احمق بلیط هواپیما بخر .
 
 
آرد برزک : برای گردش دوروزه ، بنزین سه روزه همراه ببر ، و اگر توان رسیدن به سرعت مورد نظر دور موتور را دو هزار می بینی دنده سنگین بکش و با دور سه هزار گاز بده ، چرا که شتاب در هنگام رانندگی نباید کم شود .
 
 
آرد برزک : چو گرمای تن مردان کهن به آسمان پر کشید پیکری سرد بر جای میماند، که کاربردش چونان یحچال می نمایید.
 
 
آرد برزک : اگر برای رسیدن به خواهشها و آرزوهای خویش راستگویی پیشه کنیم ، پس از چندی آرزوهایمان را بر باد خواهیم داد که دیگر دستمان بدانها نمی رسد.
 
 
آرد برزک : همیشه تنها درمان ذهن های پریشان ، روان پریشی است.
 
 
آرد برزک : اگر برای رسیدن به خواهشها و آرزوهای خویش پاچه خواری پیشه کنیم، پس از چندی حود را ذر زیر آواری ار برآورده هایمان خواهیم دید که دیگر زورمان بدانها نمی رسد.
 
 
آرد برزک : خرد، باید نخستین خرد آدمیان خرد. چرا که بی خرد، نخرد برای خود نخرد.
 
 
آرد برزک : خودرای همیشه خودرایی تازه ی پیش رو دارد.
 
 
آرد برزک : خواهش نمودن در هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید.
 
 
آرد برزک : خموشی ، گاهی است که سخن نگویی.
 
 
آرد برزک : خشک سالی بزرگترین درد و رنج هر آدمی است.
 
 
آرد برزک : خوشا احمد شاه مسعود و بی نظیر بوتو دگر نیستند تا راز دل بگوییند.
 
 
آرد برزک : خودت را بشاش اما نه در مبال.
 
 
آرد برزک : فرزانگان گاهی برای اطمینان دو(2) پایجامه روی هم میپوشند، به هنگام سرما و هنگام عبور از قزوین.
 
 
آرد برزک : خواهش مراد از فریده ورپریدگیست، و خواهش فریده از مراد ، بوق زدن با ماشین مراد برقی است.
۹

ویرایش