ماکسیم گورکی: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحهٔ جدید: * هر آنچه که زیبا ست، زیبا می ماند؛ حتی اگر پژمرده باشد!
(صفحهٔ جدید: * هر آنچه که زیبا ست، زیبا می ماند؛ حتی اگر پژمرده باشد!)
(بدون تفاوت)
۱۱

ویرایش