آهو: تفاوت میان نسخه‌ها

۵٬۷۷۳ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
* «به آهو می‌گوید بدو، به [[سگ|تازی]] می‌گوید بگیر»
* «[[سگ|تازی]] که پیر شد، از آهو حساب می‌برد.»
* «زهی سوار که آهوی مانده می‌گیرد!»
 
 
== آهو در شعر فارسی ==
* «آهو از دام‌اندرون آواز داد// پاسخ گرزه به [[دانش]] بازداد»
** ''[[رودکی]]''
* «آهو همی گرازد، گردن همی فرازد// گه سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا»
** ''[[کسایی مروزی]]''
* «از حسرت آن دیدهٔ چون دیدهٔ آهو// این دیده نه درخواب نه بیدار چو [[خرگوش]]»
** ''[[سنایی]]''
* «اکنون فکنده‌بینی از ترک تا یمن// یک چندگاه زیر پی آهوان سمن»
** ''[[دقیقی]]''
* «ببایست بر کوه آتش گذشت// به من زار بگریست آهو به دشت»
** ''[[فردوسی]]''
* «بپریم تا مرغ جادو شویم// بپوییم و در چاره آهو شویم»
** ''[[فردوسی]]''
* «بخارید گوش، آهو اندر زمان// خدنگی نهاد آن زمان در کمان// سر و گوش و پایش به یک‌جای دوخت// بر آن آهو آزاده را دل بسوخت»
** ''[[فردوسی]]''
* «بدان دژ درون رفت مرد دلیر// چنان چون سوی آهوان نر [[شیر]]»
** ''[[فردوسی]]''
* «بزرگان به بازی به باغ آمدند// همه [[گوسفند|میش]] و آهو به راغ آمدند»
** ''[[فردوسی]]''
* «بود مصاف تو ای چرخ با شکسته‌دلان// همیشه [[شیر]] تو آهوی لنگ می گیرد»
** ''[[صائب تبریزی]]''
* «به آهو می‌کنی غوغا که بگریز// به [[سگ|تازی]] هی زنی اندر دویدن// الهی راست گویم فتنه از توست// ولیک از تـرس نتوانم جکیدن// اگـر ریگی به کفش خود نداری// چرا بایست شیطان آفریدن»
** ''[[ناصرخسرو]]''
* «به بال و پر چو هزبری به خشم و کین چو [[پلنگ]]// به خال و خط چو تذروی به دست و پا چو غزال»
** ''[[طالب آملی]]''
* «به پیش‌اندر آمدش آهو دو جفت// جوانمرد خندان به آزاده گفت// کدام آهو افکنده خواهی به تیر// که ماده جوان است و همتاش پیر// چنین گفت آزاده کای شیرمرد// به آهو نجویند مردان نبرد// وزآن پس [[اسب|هیون]] را برانگیز تیز// چو آهو ز [[جنگ]] تو گیرد گریز»
** ''[[فردوسی]]''
* «به گوش یکی آهو اندرفکند// پسند آمدش بود جای پسند»
** ''[[فردوسی]]''
* «چپ و راست گفتی که جادو شده‌ست// به آورد تازنده آهو شده‌ست»
** ''[[فردوسی]]''
* «چو بستی نرگسش را پرده خواب// شدی با شمع همدم در تب و تاب// دو مست آهوی خود را تا سحرگاه// چرانیدی به باغ حسن آن ماه»
** ''[[عبدالرحمن جامی]]''
* «چو [[فیل|پیلان]] به زور و چو مرغان به پر// چو [[ماهی]] به [[دریا]] چو آهو به بر»
** ''[[فردوسی]]''
* «چو زان بگذری سنگلاخ است و دشت// که آهو برآن برنیارد گذشت»
** ''[[فردوسی]]''
* «چون نهاد او پهند را نیکو// قید شد در پهند او آهو»
** ''[[رودکی]]''
* «دگر سو سرخس و بیابان به پیش// گله گشته بر دشت آهو و [[گوسفند|میش]]»
** ''[[فردوسی]]''
* «دلا ز شاخ آهو هرگز مدار چشم ثمر»
** ''[[قاآنی شیرازی]]''
* «دیدی آن جانور که زاید مشک// نامش آهو و او همه [[هنر]] است؟»
** ''[[خاقانی]]''
* «[[سگ]] تازی که آهوگیر گردد// بگیرد آهوش چون پیر گردد»
** ''[[نظامی]]''
* «صحرای سنگ‌روی و کُه و سنگلاخ را// از سم آهوان و [[گوزن|گوزنان]] شیار کرد»
** [[فرخی سیستانی]]
* «فرستاده گفت ای خداوند رخش// به دشت آهوی ناگرفته مبخش»
** ''[[فردوسی]]''
* «قلاده به زر هشتصد بود [[سگ]]// که در دشت آهو گرفتی به تگ»
** ''[[فردوسی]]''
* «کی شناسد قیمت و مقدار دُر بی‌معرفت// کی شناسد قدر مشک آهوی خرخیز و ختن؟»
** ''[[سنایی]]''
* «گشاده به رو، چرب‌دستی و زور// کمان‌مهرهٔ آهو و [[شیر]] و گور»
** ''[[فردوسی]]''
* «[[گوزن]] است اگر آهوی دلبر است// شکاری چنین درخور مهتر است»
** ''[[فردوسی]]''
* «نوازنده[[‌بلبل]] به باغ اندرون// گرازنده آهو به راغ اندرون»
** ''[[فردوسی]]''
* «نه اندر شکاری که گور افکنی// وگر آهوان را بشور افکنی»
** ''[[فردوسی]]''
* «نیم چو آهو کز کشور دگر بچرد// نهد معطر نافه به کشور دیگر// بسان [[شاهین|بازم]] کش بداری اندر بند// شکار پیش تو آرد چو بازیابد پر»
** ''[[مسعود سعد سلمان]]''
* «همه دشت پر خرگه و خیمه گشت// از انبوه آهو سراسیمه گشت»
** ''[[فردوسی]]''
* «همه کوه نخجیر و آهو به دشت// چو این شهر بینی نباید گذشت»
** ''[[فردوسی]]''
* «همی کرد نخجیر آهو نخست// ره [[شیر]] و [[جنگ]] [[پلنگ|پلنگان]] نجست// کنون نزد او جنگ شیر ژیان// همانست و نخجیر آهو همان»
** ''[[فردوسی]]''
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر ناشناس