اصفهان: تفاوت بین نسخه‌ها

** ''[[ابن بطوطه]]، سفرنامه''
البته ویژگی مردم امروز اصفهان( غیر از ابتکار آنان) دقیقا بر عکس است؛ مردمانی اغلب سبزه و البته گاه خوش قامتند. شاید بتوان اقوام کرد و لر را شجاع گفت یا ترکان تبریز را(رک: تاریخ مشروطیت: کسروی) اما این صفت برای مردم امروز اصفهان مصداق خارجی ندارد. در بحث کریم و مهمان نواز بودن مردم اصفهان گمان می رود نیازی به توضیح نباشد. ناصرخسرو در صفت مردم اصفهان سروده است:
اصفهان شهریست با مشتی گره /گاوصندوقی است پوشیده زره
 
== [[ضرب‌المثل]] ==
کاربر ناشناس