فردوسی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
* «چه با رنج باشی چه با تاج و تخت// بباید ببستن به فریاد رخت»
 
* «درختی که تلخ است وی را سرشت// گرش برنشانی به باغ بهشت// ور از جوی خلدش به هنگام آب// به بیخ، [[عسل|انگبین]] ریزی و شهد ناب// سرانجام گوهر به [[‌کار]]کوهرزبار آورد// همان میوهٔ تلخ بار آورد»
 
* «[[دارو|دوای]] تو جز مغز آدم چو نیست// بر این درد و درمان بباید گریست»
کاربر ناشناس