کتاب: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۷۹ بایت حذف‌شده ،  ۷ سال پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
* «بهتر زکتاب‌خانه جایی نبود!»
** ''[[ضرب‌المثل‌های فارسی|ضرب‌المثل فارسی]]''
* «به‌رغم سرخوردگی نسبتا زودرس‌ام از [[افلاطون]]‌‌گرایی،‌گرایی، بسیار خشنودم که همه آن سال‌ها را صرف خواندن کتا‌ب‌هایکتاب‌های فلسفی کردم. زیرا نکته‌ای آموختم که به نظرم هنوز مهم است: بی‌اعتمادی به تکبر فکری که در اصل مرا به خواندن آن کتاب‌ها هدایت کرد. اگر همه آن کتاب‌ها را نخوانده بودم، هیچگاه نمی‌توانستم از جستجوی آنچه [[دریدا]] آن‌را «حضوری کامل فراسوی دامنهٔ بازی» می‌نامد، به قصد بینشی ملخص و خودبسا، قابل فهم و توجیه‌گر خود باشد، دست بردارم.»
** ''[[ریچارد رورتی]]''
**الفبس
*بهترينبهترین كتابکتاب آن است كهکه انسان را به انديشهاندیشه وادارد، وگرنه به درد پاره كردنکردن هم نمي‌خوردنمی‌خورد.
**فرانسیس بیکن
**فرانسيس بيكن
*برخيبرخی کتابها را بايدباید چشيد،چشید، برخيبرخی ديگردیگر را بايدباید بلعيدبلعید و تعداد محدوديمحدودی را هم بايدباید جويدجوید و هضم كردکرد.
 
 
** ''[[ویکتور هوگو]]''
**انیشتین
*خواندن یک کتاب ممکن است پایه اندیشه‌ها و افکار انسان را تغییر دهد و چه بسا ممکن است کتابىکتابی سرنوشت میلیون‌ها انسان را تغییر دهد.
**دكارتدکارت
*خواندن كتابهايکتابهای خوب، گفتگو با انسانهايانسانهای شرافتمند گذشته استگذشته‌است. مطالعه، يگانهیگانه راه آشناييآشنایی و گفتگو با بزرگانی است كهکه قرن‌ها پيشپیش در دنيادنیا به سر برده و اكنوناکنون در زيرزیر خاكخاک منزل دارند.
 
 
* «دو حرف در سبق به، یا ده کتاب در دستار؟»
** ''[[ضرب‌المثل‌های فارسی|ضرب‌المثل فارسی]]''
* «[[دوستی|دوست]] من، گذشته‌ها کتابی مهر و موم شده‌شده است!»
** ''[[یوهان ولفگانگ گوته]]''
**کارلایل
*دانشگاه واقعى،واقعی، جایىجایی است که مجموعه‌اىمجموعه‌ای از کتاب در آن جمع آورىآوری شده باشد.
 
== ر ==
== غ ==
 
* «غارت جهان [[طبیعت|طبیعی]] به دست بشر به سوزاندن کتابخانه‌های اروپا در قرون وسطی، حتی پیش از آنکه کسی دردسر فهرست برداری از محتویات آنها را به خود بدهد، تشبیه می شودمی‌شود
** ''[[ناشناس]]''
 
 
== ک ==
* «کسی که با [http://www.zarsara.com/default.aspx کتاب] تسلی و آرامش یابد، هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد.»
** ''[[امام علی]]''
* «کتاب، بوستان دانشمندان است.»
** ''[[امام علی]]''
* «کتاب باید تبری باشد برای درهم شکستن دریای منجمد وجودمان.»
**كريستينکریستین بوبن
*كتابکتاب راستينراستین همان است كهکه پا به تنهاييتنهایی ما مي‌گذاردمی‌گذارد.
** ساموئل اسمايلزاسمایلز
* كتاب،کتاب، مونس و غمخوار اوقات ناراحتی و خستگيخستگی است، غم و اندوه را به سرور و شادمانيشادمانی تبديلتبدیل مي‌كند؛می‌کند؛ رنج و غم را از آينهآینه خاطر می‌زداید و گنجينه‌گنجینه ذهن را پر از گوهرهايگوهرهای گرانبها مي‌كندمی‌کند.
**فرانسیس بیکن
**فرانسيس بيكن
* كتاب،کتاب، سفينه‌ايسفینه‌ای است كهکه اقيانوساقیانوس بيكرانبیکران زمان را در مي‌نورددمی‌نوردد.
**ژرمی تایلر
*کتاب را باید در ردیف ضروریات زندگی به شمار آورد؛ زیرا روح ما مانند جسم‌مان گرسنه می‌شود و باید به وسیله مطالعه از گرسنگی رهایی یابد.
*کتاب، بزرگترین اختراع بشر است.
**شوپنهاور
*كتابهايکتابهای بد، سم روح اند و ذهن را نابود مي‌كنندمی‌کنند.
**فردریک
**فردريك
*كتاب،کتاب، ركنرکن بزرگ نيكنیک بختيبختی انسان است.
**فرانتس كافكاکافکا
*كتابکتاب بايدباید تبريتبری برايبرای درهم شكستنشکستن دريايدریای منجمد وجودمان باشد.
**جیمز مک واش
*کتابی که می‌خوانی، نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد.
**منتسکیو
*کتاب، عمر دوباره است،دوباره‌است، با مطالعه کتاب می‌توان تجربه تمام عمر بزرگ‏ترينبزرگ‏ترین عقلاىعقلای عالم را تصرف كردکرد.
**ولتر
*كتابهايکتابهای مفيد،مفید، آنهاييآنهایی هستند كهکه خواننده را تشويقتشویق به تكميلتکمیل آن كنندکنند.
** ''[[فرانتس کافکا]]''
* «کتاب برای اینست که خریت و نادنی ما را جلوی چشمهایمان قرار دهد.»
* «کتاب فضل تورا آب بحر کافی نیست// که تر کنی سر ِانگشت و صفحه بشماری»
** ''[[اسدی طوسی]]''
* «کتاب گفته استگفته‌است: مرا به کسی نده، اگر دادند، واپس نده!»
** ''[[ضرب‌المثل‌های فارسی|ضرب‌المثل فارسی]]''
* «کتاب مونس و غمگسار اوقات حزن و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می‌کند؛ رنج و غم را از آئینه خاطر می‌زداید و گنجینه ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می‌کند.»
* «لاف وفا مزن که به یادت نداده است// یک نکته از کتاب [[عشق|محبت]]، ادیب تو»
** ''[[شفائی]]''
* «لذت کتاب به ‌جایجای خود، بدون آن، روح پرورش نمی‌یابد.»
** ''[[پلوتارخ]]''
 
* «ما نه تنها باید کتاب‌های خوب خود را دوست بداریم بلکه باید سعی کنیم که وجود ما خود به منزله کتاب خوبی باشد که دیگران از ما سرمشق بگیرند.»
** ''[[فرانسوا فنلون]]''
* «مسلمانان باید امروز با تمسک به‌به کتاب آسمانی و سنت [[مذهب|دینی]] خود، مبشّران صلح و امنیت و [[آزادی]] و عدالت باشند و قدرت‌های بزرگ نیز نباید با تحریک گروهی که جز حقد و کینهٔ مسلمانان را در سینه ندارند [[جنگ]] تبلیغاتی و نظامی علیه مسلمانان را ادامه دهند.»
** ''[[محمد خاتمی]]''
* «مسلمانان در گور و مسلمانی در کتاب.»
* «من هیچ غمی نداشته‌ام که خواندن یک صفحه کتاب آن را از بین نبرده باشد.»
** ''[[شارل دو منتسکیو]]''
**ریچارد استیل
**ريچارد استيل
 
*مطالعه همان اثرى را در وجود آدمى می‏گذارد كه ورزش در بدن ايجاد می‏كند.
 
== ن ==
* «نه‌محقق بود نه‌نه [[دانش|دانشمند]]// چارپایی براو کتابی چند// آن تهی‌مغز را چه ‌علمعلم و خبر// که براو هیزم است یا دفتر»
** ''[[سعدی]]''
* «نه نزد آن‌که چشمش پرتجلی است// همه عالم کتاب حق‌تعالی است»
* «هر کتابی که به‌خواندنش می‌ارزد باید در آن واحد دوبار خوانده شود، رعایت دستور فوق دو علت دارد یکی این‌که در مطالعه دوم، قسمت‌های مختلف کتاب بهتر درک می‌شود و قسمت آغاز کتاب موقعی نیک فهمیده می‌شود که از پایان آن نیز مطلع باشیم و دیگر این‌که در این دو مطالعه وضع روحی ما یکسان نیست، در مطالعه دوم ما نظر تازه‌ای نسبت به هر قسمت پیدا کرده و طور دیگر تحت تأثیر آن کتاب قرار می‌گیریم.»
** ''[[آرتور شوپنهاور]]''
* «هرکس که از نگریستن به‌تندیس‌های لخت و پیکره‌های مومی و آشکار سالن‌های تشریح به‌خشم می‌آید شایسته استشایسته‌است که از برگ‌های نامطلوب این کتاب به‌تندی بگذرد و توجه خود را به‌صفحات بیشمار آن معطوف دارد.»
** ''[[کارل فریدریش ویلهلم واندر]]''
* «هرکس کتاب را به امانت (عاریه) داد، یک دستش را باید برید، و هرکس پس بدهد، هردو دستش را.»
* «هرنیک و بدی که در کتاب است// بگذار به هم که وقت خواب است»
** ''[[ضرب‌المثل‌های فارسی|ضرب‌المثل فارسی]]''
* «هشت روز در آتش تب سوختن! می‌توانستم در این مدت یک کتاب بنویسم. آری! ... می‌دانم. ناجی من "«بیانشون"» است.»
** ''[[بالزاک]]،آخرین کلمات، ۱۸ اوت ۱۸۵۰''
* «همانطور که اخلاق و سیرت اشخاص را به وسیله [[دوستی|دوستان]] و معاشرینشان می‌توان شناخت، همانطور هم از روی کتاب‌هایی که می‌خوانند می‌توان به عادات روحی و ساختمان اخلاقی آنها پی‌برد.»
** ''[[ناشناس]]''
**ولتر
*هر چه بيشتربیشتر كتابکتاب بخوانيد،بخوانید، بيشتربیشتر از زندگيزندگی حقيقیحقیقی برخوردار خواهيدخواهید شد.
 
== ی ==