باز کردن منو اصلی

تغییرات

* «هرچه انسان تهی‌مغزتر باشد خوشحال‌تر خواهد بود.»
 
* «هزار بار گوش بده و بیش از یک بار سخن مگو
 
== ی ==
کاربر گمنام