بایزید بسطامی: تفاوت بین نسخه‌ها

==درباره او==
*«آن خلیفهٔ الهی، آن دَعامهٔ نامتناهی، آن سلطان العارفین، آن حجة الحق اجمعین، آن پُختهٔ جهانِ ناکامی، شیخ بایزید بسطامی- رحمة الله علیه.اکبر مشایخ بود، و حجت خدای بود، و خلیفهٔ بحق بود، و قطب عالم بود، و مرجع اوتاد.و ریاضات و کرامات و حالات و کلمات او را اندازه نبود. و در اسرار و حقایق نظری نافذ و جدی بلیغ داشت. و دایم در مقام و هیبت بود، غرقهٔ انس و محبّت بود، و پیوسته تن در مجاهده و دل در مشاهده داشت. و روایات او در احادیث عالی بود و پیش از او کسی را در معانی طریقت چندان استنباط نبود که او را...»
**''[[عطار]] نیشابوری در [[تذکرة‌الاولیا]] صفحه 56'بلفبیببلاقفغالغافثفبفبلااتاتالتاتلاتلاتلاتلاتلا'
 
*«بایزید در میان ما چون جبریل است در میان ملایکه».
کاربر ناشناس