باربارا دی آنجلیس: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
{{تمیزکاری}}
[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8C%D8%B3 باربارا دی آنجلیس]
{{ویکی‌سازی}}
 
دکتر'''[[W:باربارا دی آنجلیس|باربارا دی آنجلیس]]''' (متولد 1951۱۹۵۱ مارس 4 ۴) سخنران ،نویسنده ،مشاور ،و شخصیت تلویزیونی ساکن امریکا
 
== دارای منبع ==
*عشق همان جوهره و هویت واقعی شماست
*در آغاز تنها [[عشق]] بود. حتی زندگی و پیدایش شما بر روی این کره یکرهٔ خاکی نیز برخاسته از عشق است . این عشق بوده استبوده‌است که در یک لحظه مرد و زنی را آنچنان به سوی هم جذب کرده استکرده‌است تا از تلفیق و اتحاد عاشقانه یعاشقانهٔ بدن آن هاآن‌ها بذر شما متولد گردد
*عشق مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کندمی‌کند
*آنان که از خود عشق ساطع می کنندمی‌کنند با [[عشق]] زندگی می کنندمی‌کنند و با عشق نیز نفس می کشندمی‌کشند ، دیگران را به سمت خود می کشانندمی‌کشانند
*عشق یگانه منبع نیرو و قدرت شماست
*هر چه [[عشق]] و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آن هاآن‌ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند
*شما این توان را دارید که زندگانی ای سرشار از [[عشق]] و رضایت بیافرینید
*عشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه یجاذبهٔ فیزیکی و جسمانی ای است که نسبت به شخص دیگری در خود احساس می کنیممی‌کنیم . عشق حتی به مراتب فراتر از ایمان به آرمان و غایتی برتر یا علاقه شور و اشتیاق نسبت به روابط ، کار یا حتی خانواده استخانواده‌است
*زندگی با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحی بزرگی است
*عشق همان چیزی است که به شما امکان می دهدمی‌دهد بارها و بارها متولد شوید
*عشق ، ویژگی یا کیفیتی نیست که برخی با آن زاده شده اندشده‌اند اما برخی دیگر محکوم هستند تا پایان عمر بدون آن سر کنند
*عشق ، ویژگی یا کیفیتی نیست که برخی با آن زاده شده اندشده‌اند اما برخی دیگر محکوم هستند تا پایان عمر بدون آن سر کنند .
*عشق ، ویژگی نیست که اساسا نسبت به آن بیگانه باشید
* در سرتاسر طول زندگی باز همان عشق است که یگانه حامی و ناجی شماست .
*این همان عشق است که شما را در طی طریق به سوی خودکاوی و خود شناسی یک دم تنها نمی گذاردنمی‌گذارد ، آن هم هنگامی که نمی دانیدنمی‌دانید به کدامین سو روانید و در پی کدامین گم گشته ایدگشته‌اید
*هنگامی که منتظرید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند ، برای تولید عشق و شور و نشاط به آنان وابسته می شویدمی‌شوید و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست می دهیدمی‌دهید
* هنگامی که برای احساس کردن متکی بر تحریکات خارجی می شویدمی‌شوید کنترل زندگی و نیز سرزندگی خود را به دست آن ها میآن‌ها سپاریدمی‌سپارید
*عشق و شور زندگانی را از درون خودتان جست و جو کنید . سرزندگی و زنده بودن را تنها از درون خودتان جویا شوید
*عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کندمی‌کند
*آنان که از خود عشق ساطع می کنندمی‌کنند ، با عشق زندگی می کنندمی‌کنند و با عشق نیز نفس می کشندمی‌کشند دیگران را به سمت خود می کشانندمی‌کشانند
 
*عشق یگانه منبع نیرو و قدرت واقعی شماست
 
*هر چه بیشتر عشق و شور زندگی را از خود ابراز کنید ، برای دیگران مقاومت ناپذیر تر خواهید شد و آن هاآن‌ها کمتر می توانندمی‌توانند شما را نادیده بگیرند
*هر چه تعهد خود را نسبت به چیزی بیشتر کنید ، عشق و شور و حال بیشتری نسبت به آن چیز در خود احساس خواهید کرد
 
*هر کاری انجام می دهیدمی‌دهید آن را با تعهد انجام دهید
*عاشق هر که هستید ، با وفاداری به او عشق بورزید
 
* هر انتخابی که می کنیدمی‌کنید به آن پایبند باشید
* آن گاه هر کاری که از شما سر بزند سرشار از عشق و شور زندگی خواهد بود
* تمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید
 
* انتخاب هایانتخاب‌های شما همگی از سر عشق خواهند بود
*هرگز اجازه ندهید ترس شما را به " «بی تفاوتی "» سوق دهد
* به گونه ایگونه‌ای از عشق و شور خود مراقبت و پاسداری کنید که گویی گرانبها ترین دارایی شماست
 
* به گونه ایگونه‌ای از آن دفاع کنید که گویی عزیزترین دوست و رفیق شماست
 
* آن گاه خواهید دید که زندگی با لطف و محبت ، زیبایی ، رحمت ، شادی ، نشاط و شور و سرزندگی به شما پاسخ خواهد داد
* خود را به لحظه اکنون بسپار و امکانات آن را در خود راه بده
تصویر ذهنی خود را از آن چه باید باشد رها کن
تعابیر ، پیش فرض هافرض‌ها و پیش داوری هایداوری‌های خود را رها کن
دست از کنترل وقایع و رویدادها بردار و آن هاآن‌ها را به حال خود رها کن. رها کن
حال شرایطی فراهم آورده ایآورده‌ای تا اعجاز در آن ظهور کند
حال دریچهدریچه‌ای ای گشوده ایگشوده‌ای تا ناشناخته هاناشناخته‌ها امکان ورود پیدا کنند
حال در قلب خود جایی برای عشق و شور زندگی باز کرده ایکرده‌ای
 
* آخرین بار که به عشق و شور زندگی نهفته در وجود خود اجازه دادید تا بیرون آید و کمی بازیگوشی کند کی بود؟
آخرین باری که از بازی با بچه هایتان به همان اندازه یاندازهٔ آنها لذت بردید ، کی بود؟
آخرین باری که از زنده بودن خود به هیجان آمدید کی بود؟
نگران نباشید دیگران درباره شما چه فکر می کنندمی‌کنند.
به این فکر نکنید که آن چه را دوست دارید انجام بدهید چقدر عملی ، مفید ، یا موثر است.
مضحک باشید ، عاشق باشید ، با شور و حال زندگی کنید . خودتان باشید.
 
* چنانچه می خواهیدمی‌خواهید راه خود را به سوی عشق و شور زندگی بازیابید باید راه دل و قلب خود را بازیابید
آنجا ، در مرکز وجودی شما ، تمامی آن چه هستید سکونت دارد.
شما خود نور هستید
 
* احساس شهوت تنها نقطه ینقطهٔ آغازین عشق ورزی و نمود فیزیکی و جسمانی نیاز و گرایشی محض و نامحدود به زمان است. چرا که هسته یهستهٔ مرکزی عشق و جاذبه یجاذبهٔ جسمانی نیز چیزی نیست جز میل و نیاز به آمیزش ، یگانگی ، نکاح و اتحاد با معشوق.گر چه در ظاهر این بدن شماست که بدن معشوق را لمس می کندمی‌کند اما در واقع این روح شماست که از طریق بدنتان به نوازش روح معشوق می پردازدمی‌پردازد.
 
* از عشق و جاذبه جسمانی خود بپرسید چرا می خواهیمی‌خواهی او را در کنار داشته باشی ؟ چرا می خواهیمی‌خواهی با او همبستر شوی ؟ سپس به زبان حال دل خود گوش دهید تا پاسخ را بیابید . خواهید دید که ندای کوچکی در اعماق قلب تان پاسخ خواهد داد تا با او یکی بشوم و به یگانگی و وحدت وجود آغازین خود باز گردم.
* عشق از آنجا که با معشوق پیوند می خوریدمی‌خورید آغاز می گرددمی‌گردد و تا حرکت موزون و هماهنگی روح هایتان امتداد می یابدمی‌یابد.
هنگامی که جان هایتان یکی می شوندمی‌شوند ، آن گاه با تمامی وجود عشق خواهید ورزید.
دیگر چیزی بین شما نیست که از جنس عشق نباشد
پیوند مقدس همین است.
 
* عشق ماندگار هرگز بر جاذبه یجاذبهٔ جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست.
 
* عشق واقعی از روح شما نشات می گیردمی‌گیرد
این نوع از عشق ناب هنگامی که خود را در دل و جان دیگری می یابیدمی‌یابید شکل می گیردمی‌گیرد و پیوند اعجاز گونه این دو را به جشن و سرور می نشیندمی‌نشیند.
 
* درست در همان لحظه که عشق شما خود را به نوعی ابراز می کندمی‌کند حال چه از طریق آغوشی گرم ، نگاهی محبت آمیز یا رفتاری مهربانه ، به قلمرو بی زمان قلب گام نهاده ایدنهاده‌اید
مهم نیست پیش از آن چه اتفاقی افتاده استافتاده‌است . تنها این مهم است که چه اتفاقی خواهد افتاد.
تمامی آن چه براستی اهمیت دارد همین لحظه استلحظه‌است . تنها این عشق است که مهم است
 
 
* به دنبال نکات مثبت و نقاط قوت دیگران باشید تا آن هاآن‌ها را پیدا کنید.
آن گاه دیگر بیست دقیقه با او باشید یا بیست سال تفاوتی نخواهد داشت
زمانی را که در این حال سپری کنید ، با عشق سپری می شودمی‌شود زیرا در تمام طول این مدت شما در جست و جوی همین عشق بودید و همین عشق بود که بدان دست می یافتیدمی‌یافتید
 
* آن نوع از عشق که فراتر از بدن و جسم ماست هنگامی ظهور می کندمی‌کند که با تمام وجود - و نه تنها با جسم خود - به معشوق عشق بورزیم.
این عشق برتر تنها هنگامی خود را نشان می دهدمی‌دهد که با فکر و ذهن و قلب و روح خود به فکر و ذهن و قلب و روح معشوق عشق بورزیم
سپس تمامی سلول هایسلول‌های بدن ما از عشق به معشوق خواهد لرزید.
این همان عشقی است که در ایثار و از خودگذشتگی نهفته استنهفته‌است.
* شور زندگی ترانه ایترانه‌ای است که عشق می سرایدمی‌سراید
شور زندگی همان عشق است که به حرکت در آمده استآمده‌است
عشق و شور زندگی هنگامی نصیب تان می شودمی‌شود که آتش عشق را گرامی بدارید و بیاموزید که همواره آن را روشن و فروزان نگه دارید.
* شما قدرت و توان آن را دارید که زندگی ای رضایت بخش و سرشار از غنای روحی بیافرینید
شما توان آن را دارید که به زندگی خود معنا و هدفی برتر ببخشید
این توان تنها در عشق و شور زندگی شما نهفته استنهفته‌است . جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور زندگی را با خود به هر کجا که می رویدمی‌روید ببرید.
جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور و زندگی تان را به هر کس که خواستید و دوست داشتید نشان دهید.
 
*هر گاه زندگی با عشق و شور را بر می گزینیدمی‌گزینید زندگی نیز عشق و شور خود را برای شما بر خواهد گزید.
* کارتان را با عشق انجام دهید
و با عشق و شور تمام به آن دل بدهید
این یگانه شغل و تنها وظیفه اصلی شما بر روی زمین است
اینکه عشق بورزید . می توانیدمی‌توانید آن را هر زمان یا در هر کجا نیز انجام دهید.
هرگاه خود را با تمامی وجود وقف لحظه لحظه یلحظهٔ شغل ، کار و نیز زندگی تان کنید . آن گاه موفقیت و دستیابی واقعی را تجربه خواهید کرد و رضایت و اقناع حقیقی را احساس خواهید نمود
* هنگامی که عاشق زندگی می شویدمی‌شوید
دنیا را درست همچون عشاق از پس دیدگان عشق نظاره خواهید کرد.
دیدن و نگریستن از پس دیدگان عشق به این معناست که زیبایی را در تمامی چیزهای این عالم ببینید و از راز و رمز و اعجاز هر لحظه به شگفتی و حیرت در آیید و در همه کس و همه چیز به دنبال عشق باشید.
* مهم نیست چه کسی هستید ، چه شغلی دارید یا چگونه وقت خود را می گذرانیدمی‌گذرانید . هر روزه فرصت هایفرصت‌های بی شماری در اختیار دارید تا زندگی اطرافیان خود را از خود متاثر سازید . چه آنانی که می شناسیدمی‌شناسید شان و چه آنان که برایتان بیگانه اندبیگانه‌اند
چگونه؟
به عشق و شور زندگی خویش اجازه دهید خودش را ظاهر کند. از طریق کلمات ، چشمان ، اعمال ، و حتی با زبان بی زبانی قلبتان.
نمود و ظهور عشق و شور زندگی در شما دعوتی است از دیگران تا عشق و شور زندگی آنان نیز خود را نشان دهد.
* ایمان تنها زاده یزادهٔ عشق و شور زندگی است
*هر گاه به عشق و شور زندگی تسلیم می شویدمی‌شوید و بر نیاز و گرایش خود به خوشبختی و خوشحالی ، رضایت و حقیقت صحه بگذارید خود به خود به سر چشمه یچشمهٔ زندگی می پیوندیدمی‌پیوندید که درون خود شما وجود دارد.
*ناگهان حس بالایی از قدرت ، هدفمندی و ارتباط با چیزی به مراتب بزرگتر از آن چه تا آن زمان آن را به عنوان " «خویشتن خویش » " می شناختیدمی‌شناختید ، سر تا سر وجود شما را فرا خواهد گرفت.
*آن گاه در می یابیدمی‌یابید که ایمان همان امید و امیدواری نیست و اصولا هیچ ارتباطی نیز با آن ندارد. در خواهید یافت که ایمان نوعی خود باوری و اعتماد به نفس است. ایمان به نوعی علم به این که آگاهی و شعور کیهانی به شکل " «شما "» و " «در شما "» به جریان افتاده و به کار گرفته شده استشده‌است.
*به شکوه و اعجاز هستی و جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همه جا را غرق در زیبایی خواهید دید. این زیبایی هازیبایی‌ها عشق درون شما را صدا می زنندمی‌زنند و فرا می خوانندمی‌خوانند.
*شکوه و جلال جهان هستی را نظاره کنید و شکوه و جلال خود را به یاد آورید.
*هرگاه به خود اجازه دهید تا هستی و آفرینش را با تمامی شکوه و عظمت آن حقیقتا نظاره کنید، آن گاه به قطعیت اقتدار ، زیبایی و عشق و شور زندگی در خودتان پی خواهید برد زیرا شما نیز بخشی از همین شکوه و عظمت هستید.
*گویی آفریدگار هستی به شما می گویدمی‌گوید من تو را دوست دارم . من عاشق تو هستم . به همین دلیل این همه زیبایی هازیبایی‌ها را برای تو آفریده امآفریده‌ام