ماهی: تفاوت بین نسخه‌ها

* «ماهی و ماست! عزرائیل می‌گوید باز تقصیر ماست؟»
* «مثل ماهی بربربربربربربربربربربربربربربربربربربر خشکی.»
* «مثل ماهی بر تابه.»
۹۲

ویرایش