حجت بن الحسن: تفاوت میان نسخه‌ها

* حجت الهی همواره هست؛ پیش از خلق، همراه با خلق و پس از خلق.
** امام صادق<ref>کمال الدین ۲۲۱/۱ و ۲۳۲</ref>
به اعتقادمن اودربین ماوجودداردومالیاقت دیدنش رانداریم.خاک برسرمانشودکهبرسرمان شودکه...
* به‌راستی خدای والاتر و بزرگ‌تر از آن است که زمین را بی‌امام عادل رها سازد.
** امام صادق<ref>کمال الدین، ۲۲۱/۱ و ۲۳۲</ref>
کاربر ناشناس