باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8C%D8%B3 باربارا دی آنجلیس]
* [[wباربارا دی آنجلیس|باربارا دی آنجلیس]]
 
دکتر باربارا دی آنجلیس (متولد 1951 مارس 4 ) سخنران ،نویسنده ،مشاورو شخصیت تلویزیونی ساکن امریکا
۶۱۰

ویرایش