اهواز: تفاوت بین نسخه‌ها

۱٬۴۵۰ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
 
*«ای بلبل خوش نوا سرودی/آهنگ حجاز گیر و اهواز»
**''[[عطار]]''
 
*«که من از بدر اهوازی هم امروز/بدست آوردهام نثری دلفروز»
**''[[عطار]]''
 
*«مگر آن کاروان میشد باهواز/بهمراهی ایشان گشت دمساز»
**''[[عطار]]''
 
*«نه در ششتر یکی دیبا بمانده/نه در اهواز یک زیبا بمانده»
**''[[عطار]]''
 
**''[[فخرالدین اسعد گرگانی]]''
 
*«یکى زان شهرها اهواز ماندست/کش او آگهاه شهر رام خواندست»
 
کنونش گر چه هم اهواز خوانند/به دفتر رام شهرش نام دانند»
**''[[فخرالدین اسعد گرگانی]]''
 
*«شهدگفتار توزهرکژدم اهواز را/در حلاوت قند مصر و شکر خوزی‌ کند»
**''[[قاآنی]]''
 
*«لبش اهواز نیست لیک در او/شکر و قند بار بار بود»
**''[[قاآنی]]''
 
*«رخش اهواز را ماند کزو کژدم همی خیزد/دمی‌کان زلف پر چینش به روی آبدار آید»
**''[[قاآنی]]''
 
*«زین ‌یک شودم مشت پر از کژدم اهواز/زان یک شودم چشم پر از افعی حَمیَر»
**''[[قاآنی]]''
 
*«گرفتم آنکه نیارند شکر از اهواز/به یک تبسم او خار و خس شود شکر»
**''[[قاآنی]]''
 
*«ز بهر کسب یکی ‌گوهر آرد از عمان/ز بهر سود یکی شکر آرد از اهواز»
**''[[قاآنی]]''
 
*«اهواز نه روی یار و تو در او/جرارهٔ آن دیار را مانی»
**''[[قاآنی]]''
 
*«طراره‌ای به سیرت و جزاره‌ای به شکل/جادوی هند و کژدم اهواز بینمت»
**''[[قاآنی]]''
 
==گفتاورد==
۴

ویرایش