تفاوت میان نسخه‌های «حسنی مبارک»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(صفحهٔ جدید: thumb|200px|left|حسنی مبارک ،رئیس جمهور در حال سقوط [[مصر]] '''[[w:حسنی مبارک|مُحَمَّد حُس...)
 
جز
'''[[w:حسنی مبارک|مُحَمَّد حُسنی سید مُبارَک]]''' (زاده ۴ مه ۱۹۲۸) از ۱۴ اکتبر ۱۹۸۱ تا کنون چهارمین رئیس جمهوری جمهوری عربی [[مصر]] است.
==سخنان==
*من تظاهرات‌ها و شعارها را ديدمدیدم و بخاطر كشتهکشته شدن بيگناهانبیگناهان از هر دو طرف متاسفم. پليسپلیس در ايناین ناآراميناآرامی به دفاع پرداخت.
**''Jan 31۳۱ 2011۲۰۱۱''
*ايناین تظاهرات بدون آزاديآزادی اتفاق نمي‌افتادندنمی‌افتادند. يكیک خط ظريفيظریفی بينبین هرج و مرج و آزاديآزادی وجود دارد.
**''Jan 31۳۱ 2011۲۰۱۱''
*تغييرتغییر از طريقطریق هرج و مرج ميسرمیسر نمي‌شود،نمی‌شود، بلكهبلکه نيازمندنیازمند گفت‌وگو است. من كاملاکاملا از خواسته‌هايخواسته‌های مشروع و رنج‌هايرنج‌های مردم مصر آگاهم. من هميشههمیشه طرف مردم فقيرفقیر بوده‌ام و خواهم بود.
**''Jan 31۳۱ 2011۲۰۱۱''
*من امروز نه تنها به عنوان رئيسرئیس جمهور بلكهبلکه به عنوان يكیک شهروند مصريمصری با شما سخن مي‌گويممی‌گویم... مرحله اصلاح نقطه بازگشتيبازگشتی ندارد و ما ادامه خواهيمخواهیم داد... ما بيكاريبیکاری را كاهشکاهش خواهيمخواهیم داد و اوضاع خدمات درمانيدرمانی و آموزش را بهبود خواهيمخواهیم داد.
**''Jan 31۳۱ 2011۲۰۱۱''
==درباره او==
*زمان آن فرا رسیده استرسیده‌است که حسنی مبارک باز نشسته شود . وی رهبری اعتراضات خیابانی را به عهده نخواهد گرفت و نقشش در این کشور مدیریت تغییرات سیاسی است.
**''[[محمد البرادعی]]،در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل''
*من به مباركمبارک نصيحتنصیحت مي‌كنم،می‌کنم، از مصر برود، چون هيچهیچ راهيراهی برايبرای ويوی جز تسليمتسلیم باقيباقی نمانده استنمانده‌است.
**''شیخ قرضاوی،رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین،۸۹/۱۱/۱۰''
**''شیخ قرضاوی،رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمين،89/11/10''
*مباركمبارک از مصر برو... به ملت مصر رحم كنکن... از مصر برو تا تباهيتباهی و فساد و خرابيخرابی بيشبیش از ايناین مصر را فرانگيردفرانگیرد.
**''شیخ قرضاوی،رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین،۸۹/۱۱/۱۰''
**''شیخ قرضاوی،رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمين،89/11/10''
*مي‌خواهممی‌خواهم از مصر خارج شوي،شوی، 30۳۰ سال حكومتحکومت بس است و من از ايناین را از جانب تمام علمايعلمای دينيدینی مصر و جهان اسلام مي‌گويممی‌گویم.
**''شیخ قرضاوی،رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین،۸۹/۱۱/۱۰''
**''شیخ قرضاوی،رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمين،89/11/10''
*نيمهنیمه شب شنبه مباركمبارک درحاليدرحالی برايبرای ما سخن مي‌گفتمی‌گفت كهکه گوييگویی نه در ايناین جهان بلكهبلکه در جهانيجهانی ديگردیگر سيرسیر مي‌كندمی‌کند و نمينمی بيند،بیند، مردم مصر از او چه مي‌خواهندمی‌خواهند.
**''شیخ قرضاوی،رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین،۸۹/۱۱/۱۰''
**''شیخ قرضاوی،رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمين،89/11/10''
==پیوند به بیرون==
[[رده:اهالی مصر]]
۹۵۸

ویرایش