شعارهای انقلاب ۲۰۱۱ مصر: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحهٔ جدید: *ما مبارك را نمي‌خواهيم. *مبارك برو... تو را نمي‌خواهيم *«برو برو... ديگر نمي‌خواهيم تو را، ديگر نمي...
(صفحهٔ جدید: *ما مبارك را نمي‌خواهيم. *مبارك برو... تو را نمي‌خواهيم *«برو برو... ديگر نمي‌خواهيم تو را، ديگر نمي...)
(بدون تفاوت)
۹۵۳

ویرایش