زبان انگلیسی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: زیباسازی)
جز
* Philistinism(بی فرهنگی) !!ما برای این واژه در انگلیسی معادلی نداریم.شاید از آن رو که خود مصداق آنیم.
** ماتیو آرنولد
* انگلیسی هاانگلیسی‌ها در بند زبان خود نیستند و حرف زدن به این زبان را به فرزندان خود نمی آموزندنمی‌آموزند. آن هاآن‌ها انگلیسی را چنان نفرت انگیز تکلم می کنندمی‌کنند که هیچ کس سر از این زبان در نمی آوردنمی‌آورد.ممکن نیست یک انگلیسی دهان باز کند و انگلیسی دیگری را از خود بیزار نکند.
** [[جورج برنارد شاو]]
* بریتانیا و آمریکا دو کشورند که با یک زبان مشترک-انگلیسی-از هم جدا شده اندشده‌اند.
** [[جورج برنارد شاو]]
* انگلیسی !!من این زبان را نمی شناسمنمی‌شناسم .فکر کنم منظورت فرانسه با لهجه لندن باشه!!
** ژرژ کلمانسو
 
[[رده:موضوع‌ها|زبان هازبان‌ها]]
[[رده:زبان هازبان‌ها]]