خراسان: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۹۴۸ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ سال پیش
(قدری ویکی‌سازی)
 
==شعر==
{{ب|ای حجت زمین خراسان به شعر زهد|جز طبع عنصریت نشاید به خادمی}}
 
{{ب|سلام کن ز من ای باد مر خراسان را|مر اهل فضل و خرد را نه عام نادان را}}
{{ب|نگه کنید که در دست این و آن چو خراس|به چند گونه بدیدید مر خراسان را}}
{{ب|کنون که دیو خراسان به جمله ویران کرد|ازو چگونه ستانم زمین ویران را}}
{{ب|مرا به دل ز خراسان زمین یمگان است|کسی چرا طلبد مر مرا و یمگان را}}
{{پایان شعر}}
*ناصرخسرو
{{ب|دین را حرمیست در خراسان|دشوار ترا به محشر آسان}}
{{ب|زین معنی زاد در مدینه|این دعوی کرده در خراسان}}
{{ب|باد کم کن جان خود را تا توانی همچنو|خاک پای خاکپاشان خراسان داشتن}}
{{پایان شعر}}
*سنایی غزنوی
{{ب|رهروم مقصد امکان به خراسان یابم|تشنه‌ام مشرب احسان به خراسان یابم}}
{{ب|گرچه رهرو نکند وقفه، کنم وقفه از آنک|کشش همت اخوان به خراسان یابم}}
{{پایان شعر}}
**[[جامی]]
----
*نقشه ی قلبم بسیار تغییر کرده است
 
آن قلب بزرگ که مستان
 
از خراسان تا بغداد در آن می رقصیدند
 
آن قلب بزرگ که از بامیان تا بدخشان
 
دره دره فواره ورود بود
 
دره دره لاجورد ولالایی بودا
 
آن قلب سرخ که از قندهار تا مزار انار وگل سرخ می داد
 
اینک خلاصه شده در سرحدات پر خون
 
دهلیزچپش قندهار
 
باخون تازه در فوران
 
دهلیز راستش بامیان
 
با استخوان های شکسته بودا
 
نقشه قلبم تغییر کرده است ونفسم قید می شود
 
بر دهانم چپلک چوپان پاکستانی
 
در سینه ام گلوله روسی
 
در نگاهم سگ آمریکایی
 
ومن افتاده برخاک با قلبی آویزان از چنگک قصابی
**''شریف سعیدی''
 
==دیگر==
*«همه خارجیان را در [[هندوستان]] خراسانی می‌خواندند».
۹۵۳

ویرایش