سنگسار: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: زیباسازی
جز (ربات: زیباسازی)
 
== احادیث اهل سنت ==
* الشعبی روایت می کند : بعد از اینکه [[علی پسر ابوطالب|علی]] زنی را در یک روز جمعه سنگسار کرد، گفت "من او را طبق سنت رسول الله سنگسار کردم.<ref>[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/082.sbt.html#008.082.803 صحیح بخاری،جلد8،کتاب82،شماره803]</ref>
 
 
* جابر روایت میکند: مردی از قبیله بنی اسلم وقتی که پیامبر در مسجد بود به نزد وی آمد و گفت "من آمیزش جنسی غیر مشروع داشته ام." پیامبر چهره اش را از او به سوی دیگری برگرداند. مرد باز جلوی صورت پیامبر آمد و چهار شاهد علیه خودش آورد. پیامبر اورا صدا کرد و گفت "آیا تو دیوانه ای؟، و پرسید آیا تو ازدواج کرده ای؟" مرد گفت "آری" پیامبر دستور داد تا اورا در مصلی سنگسار کنند. وقتی سنگها از گوشه های تیزشان بر او برخورد کردند او فرار کرد، اما اورا در حرا گرفتند و بعد کشتند.<ref>[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/063.sbt.html#007.063.195 صحیح بخاری جلد 7 کتاب 63 شماره 195]</ref>
 
 
* ابن عباس گزارش داد که پیامبر به معز بن مالک گفت: آیا چیزی که در مورد تو به من رسیده است صحیح است؟ او گفت: در مورد من چه به تو گفته اند؟ پیامبر گفت: گفته اند که تو با یک کنیز (برده دختر) زنا کرده ای. او گفت آری من اینکار را کرده ام، و چهار بار به این گناه خود شهادت داد. سپس پیامبر اورا محکوم کرد و او سنسگار شد.<ref>[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/muslim/017.smt.html#017.4201 صحیح مسلم کتاب 17 شماره 4201]</ref>
 
 
* عباده بن صامت نقل کرده است، که رسول الله میگفت "از من فراگیرید"، الله راهی را برای آنها مقرر کرده است. وقتی که مرد مجردی با زن مجردی زنا میکند باید آنها را صد ضربه شلاق بزنید و یک سال آنها را حبس کنید، و وقتی که مرد متاهلی با زنی متاهل زنا میکند آنها را باید صد ضربه شلاق زد و بعد آنها را سنگسار کرد.<ref>[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/muslim/017.smt.html#017.4191 صحیح مسلم کتاب 17 شماره 4191]</ref>
 
 
* ابن عباس نقل میکند:
وقتی معز بن مالک پیش پیامبر آمد (برای اعتراف کردن)، پیامبر به او گفت تو احتمالا تنها اورا (زن را) فقط بوسیده ای، یا به او چشمک زده ای و یا به او نگاه کرده ای. او گفت "نه ای رسول خدا!" پیامبر با حسن تعبیر به او گفت، "آیا به او دخول کرده ای؟"، راوی اضافه کرد، بعد از آن (بعد از اعتراف کردن وی) پیامبر دستور داد که او را سنگسار کنند.<ref>[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/082.sbt.html#008.082.813 صحیح بخاری جلد 8 کتاب 82 شماره 813]</ref>
 
 
* جابر بن عبدالله انصاری روایت می کند : مردی از بنی اسلم آمد پیش رسول الله آمد و به او اطلاع داد که زناکرده بود و 4۴ بار علیه خود شهادت داد . رسول الله دستور داد مرد را سنگسار کنند چرا که او متاهل بود <ref>[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/082.sbt.html#008.082.805 صحیح بخاری،جلد8،کتاب82،شماره805]</ref>
 
 
* جابر بن عبدالله گزارش داد : رسول الله (ص) فردی از بنی اسلم و یهودی را با زنش سنگسار کرد<ref>[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/muslim/017.smt.html#017.4216 صحیح مسلم،کتاب17،شماره4216<]</ref>
 
 
* ابن عباس روایت می کند : من میترسم که بعد از گذشت زمانی زیاد، کسی بگوید "به الله، ما آیه ای در مورد سنگسار در قرآن نمی یابیم"، و به همین دلیل با ترک یک وظیفه که الله آنرا وحی کرده است به گمراهی بروند. و مجازات سنگسار باید در مورد هر انسانی که ازدواج کرده باشد (مرد و زن)، و دچار دخول غیر شرعی شود، در صورتی که اگر شاهدان لازمه شهادت دهند و یا اینکه حاملگی و یا اعتراف اتفاق بیافتد پیاده شود. سفیان ادامه داد "من این حدیث را اینگونه به یاد می آورم" عمر گفت "به راستی که پیامبر خدا مجازات سنگسار را پیاده کرد و ما نیز بعد از او این کار را انجام دادیم".<ref>[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/082.sbt.html#008.082.817 صحیح بخاری جلد 8 کتاب 82 شماره 817]</ref>
 
 
* از ابن عباس نقل شده که گفت : عمر گفت: خداوند رسول خدا را به حق فرستاد و بر او کتاب را نازل کرد. پس در بينبین آنچه بر ويوی نازل شده بود آيهآیه سنگسار بود .پس ما آن را خوانديمخواندیم فهميدمفهمیدم وبا تمام وجود درک کرديمکردیم. رسول خدا سنگسار کرد,کرد، وما هم سنگسار نموديم,نمودیم، پس ترسيدمترسیدم که اگر مدتيمدتی بر مردم بگذرد کسيکسی بگويدبگوید که قسم به خدا ما ايناین آيهآیه را در کتاب خدا نمينمی بينيمبینیم .پس به سبب ترک يکيیکی از واجبات الهيالهی به گمراهيگمراهی بيفتندبیفتند <ref>[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/082.sbt.html#008.082.816 صحیح بخاری جلد ۸ کتاب ۸۲ شماره ۸۱۶] </ref>
 
 
* عبدالله بن عمر روایت می کنند :<ref>[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/023.sbt.html#002.023.413 صحیح بخاری،جلد۲،کتاب۲۳،شماره۴۱۳]</ref>
یک یهودی زن و مردی را از میان خودشان آورد که با هم رابطه نامشروع داشتند . پیامبر اسلام دستور داد این ۲ را در نزدیک قبرستان مسجد سنگسار کنند
 
 
* ابو حریه و زید بن خالد الجهانی روایت می کنند<ref>[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/050.sbt.html#003.050.885 صحیح بخاری،جلد۲،کتاب۵۰،شماره۸۸۵]</ref> :
مرد عربی پیش پیامبر اسلام آمد و گفت رسول الله ، می خواهم بر اساس قوانین خدا برای ما قضاوت کنید . مخالف وی که بیشتر از او گوش می داد هم گفت بله قضاوت کنید بین ما بر اساس قوانین خدا و اجازه بدهید تا من هم سخن بگویم
رسول الله گفت حرف بزن . او گفت پسر من کارگر این مرد است و با زنش رابطه نامشروع داشته
مردم گفتند او باید سنگسار شود تا بمیرد . در عوض من حاضر شدم هزار گوسفند بعلاوه کنیزی خسارت دهم
سپس من از فاضل دینی در اینباره پرسیدم . او به من گفت پسرت باید ۱۰۰ ضربه شلاق بخورد و ۱ سال تبعید شود . و زن این مرد باید سنگسار شود . رسول الله گفت بر اساس قانون الله بین شما قضاوت خواهم کرد
کنیز و گوسفند به تو برخواهد گشت . پسرت ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد خورد و یک سال تبعید می شود . تو انیس اگر زن این مرد اقرار به گناه کرد ، سنگسارش کن . اونیس صبح روز بعد پیش زن رفت . زن اقرار کرد . پس رسول الله دستور داد تا زن را سنگسار کنند .
 
 
* ابوبکره روایت می کند :
پیامبر (ص) زنی را سنگسار کرد . چاله ای که زن در آن قرار داشت (تا سنگسار شود ) ، (از پا ) تا نوک پستان هایش عمق داشت <ref>سنن ابی داوود ، [http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/abudawud/038.sat.html#038.4429 کتاب 38 ، شماره 429]</ref>
 
 
* از عبدالله بن عباس نقل شده است که عمر در خطابه ای در حالی که روی منبر رسول الله نشسته بود گفت: براستی که الله تعالی محمد را با حقیقت فرستاد قرآن را نیز با او نازل کرد. آیه مربوط به سنگسار زناکار درمیان آیات وحی شده بود و ما آنرا خواندیم و فهمیدیم و حفظ کردیم. پیامبر سنگسار کرد و ما نیز بعد از او سنگسار کردیم. من بیمناک هستم که بعد از گذشت زمان شخصی بگوید ما سنگسار را در کتاب خدا نمی یابیم و با کنار گذاشتن یکی از فریضه های نازل شده توسط خدا به گمراهی بروند. همانا سنگسار کردن زناکار در صورتی که شاهدانی یافت شوند یا زناکار اعتراف کند یا آثار حاملگی در او یافت شود در قرآن یافت میشود و حق است.<ref>صحیح مسلم ،[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/muslim/017.smt.html#017.4194 کتاب 17 ،شماره 4194]</ref>
 
 
* ابن عمر روایت می کند که رسول الله (ص)زن و مرد یهودی را سنگسار کرد تا بمیرند ، چرا که زنا کرده بودند
یک یهودی آن 2۲ را پیش پیامبر(ص) آورده بود .<ref>صحیح مسلم ، [http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/muslim/017.smt.html#017.4212 کتاب 17، شماره4212]</ref>
 
 
* ابو حریه روایت می کند :
مردی پیش رسول الله آمد ، زمانی که وی در مسجد بود و او را خطاب کرد : رسول الله ، من زنا کرده ام . پیامبر روی برگردانید . ولی مرد 4۴ بار علیه خودش شهادت داد . پیامبر گفت دیوانه شدی ؟ مرد گفت نه . پرسید ازدواج کردی ؟ مرد گفت آری . پیامبر گفت این مرد را ببرید و سنگسار کنید.
جابر می گوید : من میان جمعیتی که سنگ پرانی می کردند حضور داشتم و ما او را در مصلا سنگسار کردیم . وقتی که بر اثر اصابت سنگ ها زخمی شد . فرار کرد ولی او را در الحره گرفتند و سنگسارش کردند <ref>صحیح بخاری ،[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/082.sbt.html#008.082.806 جلد8،کتاب82،شماره806]</ref>
 
 
* یک مرد از قبیله اسلم ، پیش پیامبر آمد و اقرار کرد که زنا کرده است . پیامبر رویش را برگردانید تا اینکه مرد 4۴ بار علیه خودش شهادت داد .پیامبر گفت دیوانه شده ای ؟ مرد گفت نه . پرسید : ازدواج کردی ؟ مرد گفت : بله . سپس پیامبر دستور داد مرد را سنگسار کنند. و مرد در مصلا سنگسار شد . وقتی سنگ ها او را زخمی کردند ، او فرار کرد ولی او را گرفتند و او سنگسار شد . پیامبر بر جنازه اش نماز خواند<ref>صحیح بخاری ،[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/082.sbt.html#008.082.810 جلد 8،کتاب82،شماره810]</ref>
 
 
* ابن عمر روایت می کند : یهودی زن و مردی را که زنا کرده بودند پیش پیامبر آورد و پیامبر دستور داد آنها را سنگسار کنند . و آنها نزدیک قبرستان مسجد سنگسار شدند .<ref>صحیح بخاری،[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/092.sbt.html#009.092.432 جلد9،کتاب42،شماره432]</ref>
 
 
* [[الشیبانی]] روایت می‌کند من از [[عبدلله ابن ابوجعفر]] پرسیدم «آیا رسول خدا مجازات سنگسار را انجام می‌داد؟»، پاسخ داد «بلی»، پرسیدم «قبل از نزول [[سوره نور]]، یا بعد از آن»، گفت «نمیدانم».<ref>[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/082.sbt.html#008.082.804 [[صحیح بخاری]]، جلد8، کتاب82، شماره804]</ref>
 
== آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی ==
== درباره سنگسار در شعر ==
 
* یک دو سه سنگ … سار پریدند روز پیش
:آن صبحِ زودِ لعنتیِ سردِ [[گرگ]] و میش
 
۱٬۳۴۱

ویرایش