باز کردن منو اصلی

تغییرات

== آ ==
 
* «آن‌که درباره همه‌چیز می‌اندیشد درباره هیچ‌چیز تصمیم نمی‌گیرد.»
ذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 
== الف ==
کاربر گمنام