ادب: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(صفحهٔ جدید: * از خدا جوییم توفیق ادب // بی‌ادب محروم گشت از لطف رب ** ]]مثنوی[[)
 
 
* از خدا جوییم توفیق ادب // بی‌ادب محروم گشت از لطف رب
** [[مثنوی]]
** ]]مثنوی[[
۲۱

ویرایش