تفاوت میان نسخه‌های «عبدالکریم سروش»

جز (ربات:تصحيح پانويس)
 
==منبع‌دار==
* علم اینک شرک بزرگ روزار ماست و علم‌پرستی، جانشین بت‌پرستی دوران‌های کهن شده است.
**عبدالکریم سروش، علم چیست فلسفه چیست.
 
*«در جایی که تشتت آرا و تیرگی بیشتر است، مثل علوم انسانی، آزادی ضرورت بیشتری می‌یابد. وقتی هنوز تکلیف مساله روشن نیست، به آرای دیگران محتاج تریم تا وقتی که مساله کمابیش روشن شده‌است. آزادی برای آن نیست که آدمیان سخنشان را بگویند تا دلخور نشوند. برای آن است که همه محتاج یکدیگرند و باید برای روشن شدن حق و زدودن باطل، به یکدیگر مدد برسانند. تیرگی نخستین مقدمه روشنایی واپسین است.»
**عبدالکریم سروش، فربه تر از ایدئولوژی، مقاله عقل و آزادی.
۷

ویرایش