باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [[ونید]]: در زندگی ثروت حقیقی، مهربانی است و بی نوایی حقیقی، خود خواهی.
* [[لرد بایرون]]: عجیب است ولی حقیقت دارد، حقیقت همیشه عجیب تر از تخیل است.
* [[داستایوفسکیداستایوسکی]]: هر گاه در گوشه ای از زمین خونی به نا حق ریخته شود، همه مردم جهان دستشان بدان آلوده است.
کاربر گمنام