فاطمه زهرا/گفتار هایی از فاطمه زهرا: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۱ سال پیش
جز
ربات:تصحيح ي و ک
جز (ربات: جراحی پلاستیک و زیباسازی)
جز (ربات:تصحيح ي و ک)
==== اخلاص ====
 
كسىکسى كهکه عبادت هاى خالصانه خود را به سوى خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترينبرترین مصلحت او را به سوى او فرو خواهد فرستاد.
 
 
==== آداب سفره ====
 
در سر سفره غذا، دوازده دستورالعمل ارزشمند وجود دارد كهکه سزاوار است هر مسلمانى آن ها را بشناسد.
چهارتاى آن واجب و چهارتاى آن مستحب و چهارتاى آن نشانه ادب و بزرگوارى است .
و اما چهار دستور العمل واجب :
 
#شناخت و معرفت پروردگار (بدانيمبدانیم كهکه نعمت ها از اوست).
#راضى به نعمت هاى خدا بودن .
#گفتن بسم الله الرحمن الرحيمالرحیم در آغاز غذا.
#شكرشکر و سپاسگزارى خدا در آغاز و پايانپایان غذا.
 
و چهار دستور العمل مستحب عبارتند از:
#غذا خوردن با سه انگشت
 
و آن چهار دستورالعملى كهکه نشانه ادب و بزرگوارى است مانند:
 
#آن چه پيشپیش روى شماست بخوريدبخورید
#لقمه ها را كوچكکوچک برداريدبردارید
#غذا را خوب بجويدبجوید و با شدت نرم كنيدکنید.
#كمترکمتر در صورت ديگراندیگران هنگام غذا خوردن بنگريدبنگرید.
 
 
==== اذان ====
 
بسياربسیار دوست دارم كهکه صداى اذان بلال ، موذن پدرم را - كهکه درود خدا بر او و اهل بيتبیت او باد - بشنوم .
 
==== امر به معروف و نهى از منكرمنکر ====
 
 
خداوند، امر به معروف و نهى از منكرمنکر را براى اصلاح عموم و جامعه ، قرار داد.
 
 
==== جهاد ====
 
خداوند، جهاد را سبب عزت و شكوهشکوه اسلام ، و ذلت و شكستشکست كافرانکافران و منافقان ، قرار داد.
 
 
==== كيفرکیفر سبكسبک شمارنده نماز ====
 
فاطمه زهرا عليهاعلیها السلام از پدر بزرگوارش پرسيدپرسید: پدرجان ، يایا رسول الله ! زنان و مردانى كهکه نسبت به نماز بى اعتنا هستند و نماز را سبكسبک مى شمارند، چه عواقبى را در پيشپیش دارند؟ رسول خدا صلى الله عليهعلیه و آله فرمود: اى فاطمه جان ! هركسىهرکسى از مردان و زنان نمازش را سبكسبک بشمارد، خداوند او را به پانزده بلا مبتلا مى سازد:
*شش مورد در دنيادنیا
*سه مورد در وقت مرگ
*سه مورد آن ها در قبر
*سه مورد در قيامتقیامت زمانى كهکه از قبر خارج شود.
 
===== در دنيادنیا =====
اما آن شش بلاهايىبلاهایى كهکه در دنيادنیا دامنگيرشدامنگیرش مى شود:
#خداوند بركتبرکت را از عمرش مى برد.
#خداوند بركتبرکت را از رزقش مى برد.
#خداوند عز و جل سيماىسیماى صالحينصالحین را از چهره اش محو مى كندکند.
#هر عملى كهکه انجام مى دهد پاداش داده نمى شود.
#دعايشدعایش به آسمان نمى رود.
#بهره اى از صالحينصالحین براى او نيستنیست .
 
===== هنگام مرگ =====
 
اما آن سه بلاهايىبلاهایى كهکه هنگام مرگ گرفتارش خواهد شد:
#ذليلذلیل از دنيادنیا مى رود.
#هنگام مرگ در حال گرسنگى خواهد بود.
#تشنه از دنيادنیا خواهد رفت ، اگرچه آب نهرهاى دنيادنیا را به او بدهند.
 
===== در قبر =====
 
اما آن سه بلاهايىبلاهایى كهکه در قبر دامنگيرشدامنگیرش مى شود:
#خداوند ملكىملکى در قبر براى او مى گمارد تا او را زجر دهد.
#قبرش براى او تنگ خواهد شد.
#گرفتار ظلمت و تاريكىتاریکى قبر خواهد شد.
 
===== در روز قيامتقیامت =====
 
اما آن سه بلايىبلایى كهکه در روز قيامتقیامت گرفتارش خواهد شد:
#خداوند ملكىملکى را موكلموکل مى سازد تا او را با صورت بر زمينزمین بكشد،بکشد، در حالى كهکه خلايقخلایق تماشا مى كنندکنند.
#محاسبه اعمالش به سختى انجام مى شود.
#خدا به نظر لطف به او نمى نگرد و براى اوست عذاب هميشگىهمیشگى .
 
==== قرآن محبوب فاطمه ====
از دنياىدنیاى شما سه چيزچیز محبوب من است :
 
#تلاوت قرآن
#نگاه به چهره رسول خدا صلى الله عليهعلیه و آله
#انفاق در راه خدا
 
۴۹۶

ویرایش