ارنست رنان: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۰ سال پیش
جز
ربات:تصحيح ي و ک
جز (http://www.goonagoon.org/SubjectForPrint.aspx?key=8439)
جز (ربات:تصحيح ي و ک)
'''ارنست رنان''' فیلسوف فرانسوی
* [[سعادت]] دیگران بخش مهمی از [[خوشبختی]] ماست.
* "آنچه ارنست رنان را به عنوان يكیک فيلسوففیلسوف بزرگ مذهبيمذهبی مطرح كردهکرده ايناین است كه،که، ويوی ضمن اعتقاد محكممحکم به حقيقتحقیقت علم، روح مذهب و تورات و انجيلانجیل را پيراستهپیراسته از «تثليثتثلیث و الوهيتالوهیت مسيحمسیح» و امور بيبی اساس ديگردیگر دانسته، به مبانيمبانی استوار ديندین عقيدهعقیده داشته، و قسمت عمده تحقيقاتتحقیقات او درباره ديندین يهودیهود و مسيحيتمسیحیت است و مي‏گويدمی‏گوید: از ذات باريتعالي،باریتعالی، جز ايناین كهکه وجود او را تصديقتصدیق كنيم،کنیم، نبايدنباید سخن گفت.
هم چنينچنین رنان مي‏گويدمی‏گوید: ممكنممکن است روزيروزی هر چه را دوست مي‏دارم،می‏دارم، نابود و از هم پاشيدهپاشیده شود، و هر چه را كهکه نزد من لذتبخش‏تر و بهترينبهترین نعمتهاينعمتهای حياتحیات است از ميانمیان برود، و نيزنیز ممكنممکن است آزاديآزادی بكاربکار بردن عقل و دانش و هنر بيهودهبیهوده گردد، وليولی محال است، كهکه علاقه به ديندین متلاشيمتلاشی يایا محو شود، بلكهبلکه همواره و هميشههمیشه باقيباقی خواهد ماند، و در كشورکشور وجود من شاهديشاهدی صادق و گواهيگواهی ناطق بر بطلان ماديتمادیت خواهد بود. يعنيیعنی بر بطلان مسلكيمسلکی كهکه مي‏خواهدمی‏خواهد ايناین موهبت الهي،الهی، يعنيیعنی فكرفکر عاليعالی انسانيانسانی را در تنگنايتنگنای پست زندگيزندگی خاكيخاکی محدود و مقيدمقید سازد.
رنان باز مي‏گويدمی‏گوید: آثار و كتابهايکتابهای علميعلمی و فنيفنی علمايعلمای اسلام، بوسيلهبوسیله جنگهايجنگهای «صليبيصلیبی» به اروپا رفت، و پيشپیش از جنگهايجنگهای صليبيصلیبی نيزنیز بينبین عرب و اروپا از راه «اندلس» ارتباط پيداپیدا شد، و همه ايناین عوامل اروپاياروپای فقيرفقیر و درمانده را به گنجهايگنجهای فناناپذيرفناناپذیر علمي،علمی، كهکه نتيجهنتیجه استعداد مسلمانان بود، راهنمائيراهنمائی كرد،کرد، و انتشار علم و نهضت علميعلمی در سراسر اروپا، ايناین قاره را به تمدن كنونيکنونی رسانيدرسانید.
كتابهايکتابهای ديگردیگر «رنان» هم عبارت است از: تاريختاریخ اديان،ادیان، تاريختاریخ ملت بنيبنی اسرائيل،اسرائیل، و ترجمه سه كتابکتاب از «تورات».--[[کاربر:MEPHISTO|mephisto]] ‏۸ فوریه ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)
۴۹۶

ویرایش