آهو: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۲ سال پیش
جز
ربات:تصحيح ي و ک
جز (ربات: جراحی پلاستیک و زیباسازی)
جز (ربات:تصحيح ي و ک)
 
== [[ضرب‌المثل]] ==
* «آهو را ماند كهکه در كشوریکشوری چرد و در كشوریکشوری دیگر نافه نهد.»
* «آهوگردانی کردن.»
* «به آهو گوید دو، به [[سگ|تازی]] گوید گیر!»
* «به آهو می‌گوید بدو، به [[سگ|تازی]] می‌گويدمی‌گوید بگیر»
* «[[سگ|تازی]] كهکه پیر شد، از آهو حساب می‌برد.»
* «زهی سوار که آهوی مانده می‌گیرد!»
 
* «آهو همی گرازد، گردن همی فرازد// گه سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا»
** ''[[کسایی مروزی]]''
* «از حسرت آن دیدهٔ چون دیدهٔ آهو// ايناین دیده نه درخواب نه بیدار چو [[خرگوش]]»
** ''[[سنایی]]''
* «اکنون فکنده‌بینی از ترک تا یمن// یک چندگاه زیر پی آهوان سمن»
** ''[[دقيقیدقیقی]]''
* «ببایست بر کوه آتش گذشت// به من زار بگریست آهو به دشت»
** ''[[فردوسی]]''
* «بود مصاف تو ای چرخ با شکسته‌دلان// همیشه [[شیر]] تو آهوی لنگ می گیرد»
** ''[[صائب تبریزی]]''
* «به آهو می‌كنیمی‌کنی غوغا كهکه بگریز// به [[سگ|تازی]] هی زنی اندر دویدن// الهی راست گویم فتنه از توست// ولیكولیک از تـرس نتوانم جكیدنجکیدن// اگـر ریگی به كفشکفش خود نداری// چرا بایست شیطان آفریدن»
** ''[[ناصرخسرو]]''
* «به بال و پر چو هزبری به خشم و کينکین چو [[پلنگ]]// به خال و خط چو تذروی به دست و پا چو غزال»
** ''[[طالب آملی]]''
* «به پیش‌اندر آمدش آهو دو جفت// جوانمرد خندان به آزاده گفت// کدام آهو افکنده خواهی به تیر// که ماده جوان است و همتاش پیر// چنین گفت آزاده کای شیرمرد// به آهو نجویند مردان نبرد// وزآن پس [[اسب|هیون]] را برانگیز تیز// چو آهو ز [[جنگ]] تو گیرد گریز»
* «نه اندر شکاری که گور افکنی// وگر آهوان را بشور افکنی»
** ''[[فردوسی]]''
* «نیم چو آهو كزکز كشورکشور دگر بچرد// نهد معطر نافه به كشورکشور دیگر// بسان [[شاهین|بازم]] کش بداری اندر بند// شکار پیش تو آرد چو بازیابد پر»
** ''[[مسعود سعد سلمان]]''
* «همه دشت پر خرگه و خیمه گشت// از انبوه آهو سراسیمه گشت»
** ''[[فردوسی]]''
* «همه کوه نخجیر و آهو به دشت// چو ايناین شهر بینی نباید گذشت»
** ''[[فردوسی]]''
* «همی کرد نخجیر آهو نخست// ره [[شیر]] و [[جنگ]] [[پلنگ|پلنگان]] نجست// کنون نزد او جنگ شیر ژیان// همانست و نخجیر آهو همان»
۴۹۶

ویرایش