رمضان: تفاوت بین نسخه‌ها

۳٬۴۶۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
**''مولوی، دیوان شمس''
 
*«به سوزنی که دهان‌ها بدوخت در رمضان / بیا بدوز دهانم که سیرم از گفتار»
**''مولوی، دیوان شمس''
 
*«نک رمضان آمد و قدرست و عید / وز تو رسیدست در آن شب برات»
**''مولوی، دیوان شمس''
 
*«ای عید، بیفکن خوان، داد از رمضان بستان / جمعیت نومان ده، زان جعد پریشانت»
**''مولوی، دیوان شمس''
 
*«توبه کند مردم از گناه به شعبان / در رمضان نیز چشم‌های تو مستست»
**''سعدی''
 
*«خدایگان فلک قدر آنکه هر رمضان / ز خوان او بگشاده است قرص خور روزه // سه ماه روزه گرفت و ز نور روزه او / مدام در دو جهان گشت نامور روزه // ز بهر روزه شه نه سپر جشنی ساخت / که بو که شه بگشاید بدین قدر روزه»
**''عطار''
 
*«من فرستادهٔ توراتم و انجیل و زبورم / من فرستادهٔ فرقانم و ماه رمضانم»
**''سنایی''
 
*«کسان که در رمضان چنگ می‌شکستندی / نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند»
**''سعدی''
 
*«ماه رمضان رفت و مرا رفتن او به / عید رمضان آمد، المنه لله // آنکس که بود آمدنی آمده بهتر / و آنکس که بود رفتنی او رفته بده به // برآمدن عید و برون رفتن روزه / ساقی بدهم باده، بر باغ و به سبزه // من روزه بدین سرخ‌ترین آب گشایم / زان سرخ‌ترین آب رهی را ده و مسته»
**''منوچهری''
 
*«برگ تحویل می‌کند رمضان / بار تودیع بر دل اخوان // یار نادیده سیر، زود برفت / دیر ننشست نازنین مهمان // غادر الحب صحبةالاحباب / فارق‌الخل عشرة الخلان // ماه فرخنده، روی برپیچید / و علک السلام یا رمضان // الوداع ای زمان طاعت و خیر / مجلس ذکر و محفل قرآن // مهر فرمان ایزدی بر لب / نفس در بند و دیو در زندان»
**''سعدی''
 
*«رمضان آمد و دیوان مؤونت برداشت / خلق را گفت مرا شادی از ایام شماست»
**''فرخی سیستانی''
 
*«ماه رمضان بود بدو فرخ و میمون / شوال به از فرخ و میمون رمضان باد»
**''فرخی سیستانی''
 
*«تا چو آدینه به سر برده شد آید شنبه / تا چو ماه رمضان بگذرد آید شوال»
**''فرخی سیستانی''
 
*«رمضان آمد و همی سازند / کدخدایی سرا اولوالالباب»
**''انوری''
 
*«ماه رمضان خجسته بادت / تا پیش صفر بود محرم»
**''انوری''
 
*«سایه افکند مه روزه و روز تحویل / روز مسعود مبارک مه میمون جلیل // ... // هر دو فرخنده و میمون و مبارک بادند / چه مه روزه و دیگر چه و روز تحویل»
**''انوری''
 
*«مرحبا نو شدن و آمدن عید صیام / حبذا واسطهٔ عقد شهور و ایام / خرم و فرخ و میمون و مبارک بادا / بر خداوند من آن صدر کرم فخر کرام»
**''انوری''
 
==بدون منبع==
۴۹۵

ویرایش